Klachtenprocedure NTI

Een klacht is voor het NTI een verbeterimpuls en draagt bij aan het succesvol maken van onze organisatie. Het NTI wil goed omgaan met reacties en klachten van klanten, omdat dit van grote invloed is op onze klanttevredenheid en kwaliteit van ons aanbod. Hieronder tref je een korte beschrijving van de procedure die het NTI volgt bij de behandeling van klachten.

Melding van een probleem

Het NTI is voortdurend bezig zijn dienstverlening te verbeteren. Toch kan het voorkomen dat wij daarin in gebreke zijn gebleven. Je kunt een melding van een probleem indienen wanneer het NTI, een cursus of een opleiding niet aan jouw verwachting heeft voldaan. Je kunt hiervoor het meldingenformulier gebruiken. Jouw mentor of de klantenservice behandelt deze melding binnen twee weken.

Klacht indienen

Wanneer je eerder contact heeft gehad met het NTI over een probleem, maar tot op heden is de melding niet goed opgelost, of de melding is niet naar jouw tevredenheid opgelost, dan kun je een klacht indienen via het meldingenformulier. Het management van jouw opleiding behandelt de klacht binnen twee weken.

Examenklachten

Indien je een klacht hebt over het door jou afgelegde examen is het Onderwijs- en Examenreglement van je opleiding van toepassing. Dit reglement tref je aan in de digitale leeromgeving. Een examenklacht dien je in via het meldingenformulier. De (afgevaardigden van de) Examencommissie behandelt je klacht binnen twee weken.

Bezwaar indienen

Je kunt een bezwaar indienen als je niet tevreden bent over de inhoudelijke en of procedurele afhandeling van jouw eerder ingediende klacht. Een bezwaar dient altijd schriftelijk te worden onderbouwd. Je kunt het bezwaar per post of e-mail (onderbouwing in bijlage) versturen naar:

NTI
T.a.v. Klantenservice
Postbus 2222
2301 CE Leiden
Nederland
bezwaren@nti.nl

Het bezwaarschrift dient de volgende punten te omvatten:

a. Naam en adres van de student
b. Studentennummer
c. Naam opleiding
d. Inhoudelijke argumentatie van bezwaar

Het management van het NTI stelt een onderzoek in na ontvangst van het bezwaarschrift. Bij dit onderzoek worden de betrokkenen gehoord en wordt advies ingewonnen bij een onafhankelijk lid van de klachtencommissie die niet eerder is betrokken bij de behandeling van de klacht. Binnen twintig werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift stelt het management van het NTI de student van de beslissing op de hoogte. Het management van het NTI heeft het recht om de beslistermijn te verlengen met ten hoogste vijf werkdagen, de kandidaat wordt hiervan op de hoogte gesteld.

NB. De Examencommissie behandelt bezwaren ten aanzien van examenklachten. Dit verloopt volgens het Onderwijs- en examenreglement.

Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen

Het NTI is lid van de branchevereniging NRTO en conformeert zich aan de Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen, die in samenwerking met de Consumentenbond zijn opgesteld. Wanneer je het oneens bent met de afhandeling van uw bezwaarschrift kun je je richten tot de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. Hiervoor gelden de algemene voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen.

Commissie van Beroep voor examens

Indien je het oneens met de afhandeling van jouw bezwaarschrift ten aanzien van je examenklacht, dan kun je je wenden tot de commissie van Beroep voor examens. Raadpleeg hiervoor het Onderwijs- en examenreglement van jouw opleiding.