Klachtenprocedure NTI

Een klacht is voor het NTI een verbeterimpuls en draagt bij aan het succesvol maken van onze organisatie. Het NTI wil goed omgaan met reacties en klachten van klanten, omdat dit van grote invloed is op onze klanttevredenheid en kwaliteit van ons aanbod. Hieronder tref je een korte beschrijving van de procedure die het NTI volgt bij de behandeling van klachten.

Klacht indienen

Ben je ergens ontevreden over, of is er iets waarvan je vindt dat daar een structurele oplossing voor moet komen? Dan kun je een klacht indienen. Klachten worden op basis van de categorieën die je selecteert op het klachtenformulier, automatisch doorgestuurd naar de juiste afdeling. Elke klacht wordt zorgvuldig inhoudelijk onderzocht en vertrouwelijk behandeld. Zorg ervoor dat je de reglementen en voorwaarden goed hebt gelezen voor je een klacht indient. Geef een zo helder mogelijke omschrijving van je klacht, dat zorgt voor een volledige afhandeling. De afhandeling van een klacht duurt maximaal twee weken, je ontvangt het besluit op jouw klacht per e-mail. Na behandeling bewaart NTI je klacht en de afhandeling conform de geldende wettelijke bewaartermijnen. 

Examenklachten

Indien je een klacht hebt over het door jou afgelegde examen is het Onderwijs- en Examenreglement van je opleiding van toepassing. Dit reglement tref je aan in de digitale leeromgeving. Een examenklacht dien je in via het meldingenformulier. De (afgevaardigden van de) Examencommissie behandelt je klacht binnen twee weken.

Bezwaar indienen

Je kunt een bezwaar indienen als je niet tevreden bent over de inhoudelijke en of procedurele afhandeling van jouw eerder ingediende klacht. Een bezwaar dient altijd schriftelijk te worden onderbouwd. Je kunt het bezwaar per post of e-mail (onderbouwing in bijlage) versturen naar:

NTI
T.a.v. Klantenservice
Postbus 2222
2301 CE Leiden
bezwaren@nti.nl

Het bezwaarschrift dient de volgende punten te omvatten:

a. Naam en adres van de student
b. Studentennummer
c. Naam opleiding
d. Inhoudelijke argumentatie van bezwaar

Het management van het NTI stelt een onderzoek in na ontvangst van het bezwaarschrift. Bij dit onderzoek worden de betrokkenen gehoord en wordt advies ingewonnen bij een onafhankelijk lid van de klachtencommissie die niet eerder is betrokken bij de behandeling van de klacht. Binnen twintig werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift stelt het management van het NTI de student van de beslissing op de hoogte. Het management van het NTI heeft het recht om de beslistermijn te verlengen met ten hoogste vijf werkdagen, de kandidaat wordt hiervan op de hoogte gesteld.

NB. De Examencommissie behandelt bezwaren ten aanzien van examenklachten. Dit verloopt volgens het Onderwijs- en examenreglement.

Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen

Het NTI is lid van de branchevereniging NRTO en conformeert zich aan de Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen, die in samenwerking met de Consumentenbond zijn opgesteld. Wanneer je het oneens bent met de afhandeling van uw bezwaarschrift kun je je richten tot de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. Hiervoor geldt het Reglement Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen. NTI conformeert zich ook aan uitspraken in het verlengde van dit reglement.

Commissie van Beroep voor examens

Indien je het oneens met de afhandeling van jouw bezwaarschrift ten aanzien van je examenklacht, dan kun je je wenden tot de commissie van Beroep voor examens. Raadpleeg hiervoor het Onderwijs- en examenreglement van jouw opleiding.