Inschrijfvoorwaarden NTI Talent Academy

Hieronder publiceren wij de inschrijfvoorwaarden voor de HBO-programma’s van NTI Hogeschool, aangeboden via de NTI Talent Academy.

Voor alle opleidingen die niet via de NTI Talent Academy worden aangeboden, gelden andere voorwaarden. Deze treft u aan op onze website, www.nti.nl. Op de website vindt u altijd de meest actuele inschrijfvoorwaarden die te allen tijde gelden voor de door u gekozen opleiding.

NTI is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze inschrijfvoorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

1. De studieovereenkomst

De studieovereenkomst komt tot stand tussen de consument die de opleiding afneemt (hierna te noemen ‘u’) en Hogeschool NTI, die de opleiding verzorgt (hierna te noemen ‘NTI’). Indien u minderjarig bent, tekent uw ouder, c.q. verzorger. De studieovereenkomst komt tot stand door uw aanvaarding van het aanbod van NTI (de inschrijving) en de bevestiging daarvan door NTI via de bevestigingse-mail. De studieovereenkomst omvat de opleiding waarvoor u zich inschrijft inclusief het lesmateriaal en de aan de opleiding verbonden lesdagen, tentamen en overige toetsing.

De studieovereenkomst geldt voor de totale studieduur van de opleiding. NTI gaat ervan uit dat u actief aan de opleiding deel zult nemen. NTI draagt zorg voor de planning en inroostering van de docenten voor lesdagen, tentamens en andere vormen van toetsing.

Met de Onderwijs- en examenregeling (OER) informeert NTI u over alle specifieke informatie over het onderwijs en de examinering van de opleiding waarvoor u de studieovereenkomst aangaat. De OER vindt u in de online leeromgeving.

2. Inschrijving en bedenktijd

Door een inschrijving voor de NTI Talent Academy gaat u een studieovereenkomst aan voor de duur van de opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie en in de inschrijfbevestiging en verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld. Indien er voor de opleiding specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie. De opleidingsinformatie, zoals de wijze van starten, het collegegeld en het studieprogramma, vindt u op de website en/of in de betreffende studiegids van NTI. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra NTI uw inschrijving heeft ontvangen en NTI de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging van de overeenkomst ontvangt u per e-mail.

Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben (herroepingsrecht). U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden. Makkelijker is het om gebruik te maken van het formulier voor ontbinding/herroeping. U kunt dit formulier opvragen bij de Klantenservice van NTI of downloaden via de link www.nti.nl/herroepingsrecht. Na verzending van de herroeping heeft u nog 14 dagen de tijd om het ontvangen studiemateriaal aangetekend te retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening; bewaart u het verzendbewijs zorgvuldig tot u van NTI een bericht van ontvangst van het lespakket heeft gekregen.

Na afloop van de bedenktijd (herroepingsrecht) geldt dat na definitieve doorgang van de opleiding  bij annulering het volledige, overeengekomen collegegeld verschuldigd is.

3. Toelatingseisen

Er zijn geen specifieke toelatingseisen voor het HBO-programma van NTI Talent Academy.

Om een HBO-programma te kunnen volgen, wordt u geacht de Nederlandse taal minimaal op niveau B1 te beheersen.

Om de opleiding te kunnen doorlopen en online colleges (expertsessie/e-colleges) te kunnen volgen, dient u te beschikken over een computer met internettoegang.

4. Betalingsmogelijkheden en niet-tijdige betaling

Het actuele collegegeld en het eenmalige inschrijfgeld vindt u op de website van NTI. Het collegegeld en het eenmalige inschrijfgeld kunt u op verschillende manieren voldoen:

  • Automatische termijnbetaling zoals aangegeven op het inschrijfformulier. U dient op het inschrijfformulier uw IBAN/bankrekeningnummer te vermelden, waarna per termijn automatisch het collegegeld van uw rekening wordt afgeschreven. Het inschrijfgeld wordt met de eerste termijn afgeschreven.
  • Betaling via IDEAL per termijn of ineens.

NTI garandeert u dat uw collegegeld tijdens uw studie niet wordt gewijzigd. Het collegegeld is altijd inclusief de eerste tentamenmogelijkheid. Wilt u een volgende tentamenpoging doen, dan kunt u zich daarvoor aanmelden op MijnNTI tegen de voor het tentamen geldende kosten.

U bent in betalingsverzuim op het moment dat de vervaldatum van de factuur is verstreken. NTI zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid binnen tien werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als u na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald heeft, is NTI gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil zal NTI het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

Indien u niet aan de met u overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan NTI de toezending van nieuwe studiematerialen tijdelijk onderbreken tot de achterstand in betaling is ingelopen. Indien NTI een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen les- en examengeld van het lopende studiejaar, aangevuld met incasso- en bijkomende kosten, en wordt uw studie tijdelijk onderbroken.

U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake les- en examengeld en overige kosten, ook indien u bij inschrijving heeft aangegeven dat uw werkgever de betaling van de studiekosten op zich heeft genomen. NTI is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van de studiematerialen indien uw studie door een vordering enige tijd heeft stilgestaan. Aanschaf van inmiddels geactualiseerd studiemateriaal komt voor uw rekening.

5. Studie- en serviceduur

De studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur zoals is vastgelegd bij uw inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de studieovereenkomst eindigt. De beoordelingstermijn van het eventueel afgelegde tentamen dient binnen de studieduur te vallen.

NTI biedt u de mogelijkheid zonder extra kosten langer gebruik te maken van de studiebegeleiding en service van NTI. Indien u langer de tijd nodig heeft om het tentamen van het hbo-programma te halen, kunt u eenmalig uw studieovereenkomst verlengen met 3 maanden. Deze verlenging dient u zelf, tot uiterlijk veertien dagen voor de einddatum van uw studieovereenkomst aan te vragen via de online leeromgeving van NTI. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de klantenservice van NTI.

6. Uitvoering van het onderwijs

Inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst door NTI. Het kan voorkomen dat er sprake is van onderinschrijving. Dit betekent dat er te weinig cursisten zijn ingeschreven om op verantwoorde, didactische wijze klassikaal onderwijs te verzorgen. NTI kan u in dit geval aanbieden het onderwijs op een alternatieve locatie of via afstandsonderwijs te volgen.

Indien de klassikale opleiding van uw keuze niet van start gaat en u het aangeboden alternatief niet aanvaardt, heeft u het recht de studieovereenkomst kosteloos te ontbinden.Ontbinding dient schriftelijk per mail plaats te vinden of aangetekend per post.

Bij ziekte en/of verhindering van een docent doet NTI er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal NTI cursisten hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De les zal dan opnieuw worden ingepland. Incidentele uitval van een docent of les geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van collegegeld.

7. Tussentijdse beëindiging

Bij NTI Talent Academy schrijft u zich in voor het volledige programma. Tussentijdse opzegging van de opleiding is te allen tijde mogelijk. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk via het meldingensysteem Smile plaats te vinden. Wanneer de opzegging per e-mail plaats vindt, wordt deze in het meldingensysteem Smile geplaatst en afgehandeld.

Behoudens de kosten voor eventueel (nog) niet geleverd lesmateriaal blijft bij tussentijdse opzegging het verschuldigde collegegeld verschuldigd c.q. wordt niet gerestitueerd, ongeacht of u al dan niet aan de lessen en tentamen heeft deelgenomen.

Bij het overlijden van de student eindigt de overeenkomst onmiddellijk en vervalt de resterende betalingsverplichting.

8. Ruilen of overstappen

Ruilen van opleiding is uitsluitend mogelijk tot de start van de eerste les. Indien er sprake is van een betalingsachterstand is ruilen niet mogelijk. Het verzoek tot ruilen kan gestuurd worden naar de afdeling Klantenservice via het e-mail adres ruiling@nti.nl. Het lesmateriaal dient aangetekend aan het NTI retour gestuurd te worden. Het NTI behoudt zich het recht voor om beschadigd lesmateriaal in rekening te brengen. Zodra het lesmateriaal retour is ontvangen, wordt de oude opleiding beëindigd en vervalt de betalingsverplichting voor deze opleiding. Het reeds betaalde collegegeld wordt overgezet naar de nieuwe opleiding. Vanaf het moment dat de inschrijving voor de nieuwe opleiding aan u bevestigd is, zijn de inschrijfvoorwaarden van de betreffende opleiding van toepassing.

9. Verzendkosten

De verzendkosten voor de toezending van het lesmateriaal zijn voor rekening van NTI. Alle postzendingen aan NTI en haar docenten dienen door u voldoende te worden gefrankeerd.

10. Lesmateriaal

Het lesmateriaal inclusief softwarepakketten van de opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal berusten bij NTI (voor zover van toepassing).

11. Exameninformatie

Bij het HBO-programma waar u zich voor ingeschreven heeft, hoort ook een tentamen. Dit toetsmoment is op het laatste lesmoment van de NTI Talent Academy op de gekozen school. In de Onderwijs- en examenregeling (OER) vindt u alle informatie over de toetsing.

Het examengeld voor de eerste poging is inbegrepen bij het collegegeld.  Indien u zakt voor een toets, wordt het examengeld voor herkansing in rekening gebracht op het moment dat u zich voor de herkansing aanmeldt.

Het niet deelnemen aan de eerste geprogrammeerde toetsing resulteert niet in restitutie van (een deel van) het collegegeld. Indien u niet aan uw betalingsverplichting voldoet, kan NTI u het recht tot het maken van toetsen ontzeggen.

12. Klantenservice en mentorenteam

NTI doet er alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket bij de klantenservice. NTI zal alles in het werk stellen om de klacht zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Tevens heeft u via Mijn NTI de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens aan te passen. De verantwoordelijkheid voor het tijdig en correct aanpassen van uw persoonlijke gegevens berust te allen tijde bij u. NTI draagt geen verantwoordelijkheid voor consequenties voortvloeiend uit het niet tijdig aanpassen van persoonlijke gegevens

Vragen en onduidelijkheden
Heeft u een vraag, of iets waar u verheldering over wilt, dan kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met uw mentoren, of de klantenservice. Vermeld voor een snelle afhandeling altijd uw studentnummer en geef een zo helder mogelijke omschrijving van uw vraag of probleem.

Voor financiële vragen, en vragen over uw lespakket kunt u terecht bij de klantenservice. Voor alle overige vragen kunt u terecht bij uw mentoren.

U kunt binnen twee werkdagen een reactie verwachten van uw mentor of de klantenservice. Vragen die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door NTI per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten. Klachten worden afgehandeld conform de klachtenprocedure die gepubliceerd is op de website van NTI.

13. Klachtenprocedure

Tijdens uw studie kunnen er verschillende zaken zijn waar u contact over opneemt met het NTI. Voor alle situaties hebben wij een route die u kunt volgen om zo effectief mogelijk kenbaar te maken wat er speelt. Het NTI wil goed omgaan met reacties en klachten van klanten. Een klacht is voor ons een verbeterimpuls en draagt bij aan het succesvol maken van onze organisatie. Ook is een klacht van grote invloed op onze klanttevredenheid en de kwaliteit van ons aanbod. Om hier zo goed mogelijk mee om te gaan, werken wij met een meldingensysteem. Lees hieronder de verschillende routes die er zijn en hoe u gebruik maakt van dit systeem.

Complimenten
Wanneer u ergens zeer tevreden over bent, of wanneer u een bepaalde mentor of afdeling speciale aandacht wilt geven voor een positieve ervaring over uw studie, dan kunt u dat makkelijk en snel laten weten door een compliment te geven. Wij waarderen het heel erg als u dit doet. Complimenten worden intern gebruikt om positiviteit aan te moedigen en om situaties, handelingen en acties die positieve ervaringen opleveren te intensiveren.

Klachten
Bent u ergens ontevreden over, of is er iets waarvan u vindt dat daar een structurele oplossing voor moet komen? Dan kunt u een klacht indienen. Klachten worden op basis van de categorieën die u selecteert op het klachtenformulier, automatisch doorgeleid naar de juiste afdeling. Elke klacht wordt zorgvuldig inhoudelijk onderzocht. Zorg ervoor dat u de reglementen en voorwaarden goed heeft gelezen voor u een klacht indient. Geef een zo helder mogelijke omschrijving van uw klacht, dat zorgt voor een volledige afhandeling. De afhandeling van een klacht duurt maximaal twee weken, u ontvangt het besluit op uw klacht per e-mail.

Bezwaren
Mocht het gebeuren dat u niet tevreden bent over de afhandeling van een klacht die u via het klachtenformulier heeft ingediend, dan kunt u bezwaar maken tegen het genomen besluit. Een bezwaar dient altijd schriftelijk te worden onderbouwd. U kunt uw bezwaar per e-mail sturen naar bezwaren@nti.nl. De klachtencommissie behandelt dit bezwaar en geeft binnen vier weken een reactie.

Meer informatie over de klachtenprocedure van het NTI vind u op onze website en in de generieke OER.

14. Geschillen

Bij geschillen kan zowel u als NTI een bindend advies vragen bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). Voordat u een geschil aanhangig maakt, moet u eerst de volledige klachtenprocedure hebben doorlopen (zie artikel 13 van deze inschrijfvoorwaarden) en moet de afhandeling daarvan niet hebben geleid tot een bevredigende oplossing. U moet het geschil binnen drie maanden na afhandeling voorleggen aan De Geschillencommissie.

De Geschillencommissie vraagt voor de behandeling van een geschil een financiële bijdrage.

Als NTI aan u laat weten een geschil voor te leggen aan De Geschillencommissie, dan heeft u vijf weken de tijd om aan NTI te laten weten dat u daarmee al dan niet akkoord gaat. Indien u niet reageert, kan NTI het geschil voorleggen aan De Geschillencommissie of aan de rechter. Wanneer u niet akkoord gaat binnen de genoemde termijn, kan NTI het geschil alleen voorleggen aan de rechter.

15. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

Op de studieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover NTI toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van NTI beperkt tot vergoeding van de directe schade. De aansprakelijkheid voor letselschade, dood of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.

16. Algemene Verordening Gegevensbescherming

NTI maakt u er, in het kader van de toepasselijke wettelijke privacywetgeving, op attent dat de door u verstrekte gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, worden opgenomen in de (klanten)administratie. Deze administratie staat geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder het meldingsnummer m1329153. NTI zal uw gegevens alleen gebruiken ter uitvoering van de opleiding waarvoor u bent ingeschreven, kwaliteitsdoeleinden conform WHW en (indien u daar bij inschrijving expliciet mee akkoord bent gegaan), om u te blijven informeren over de opleidingen van NTI of daaraan gerelateerde informatie. Indien u bezwaar heeft tegen dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk of via e-mail aan NTI laten weten. NTI verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

17. Schorsing

Het Instellingsbestuur van NTI behoudt zich het recht voor cursisten in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Dit geldt voor cursisten die frauduleuze handelingen plegen of zich niet gedragen volgens de sociale norm en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als digitaal of in persona.

18. Wijziging voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de inschrijfvoorwaarden door NTI worden gewijzigd. NTI zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website van NTI.

[versie augustus 2019]