Inschrijfvoorwaarden NTI Premium

Hieronder publiceren wij de inschrijfvoorwaarden voor NTI Premium. Op de website vindt u altijd de meest actuele versie.

Artikel 1 - NRTO

NTI is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze inschrijfvoorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van NTI en op alle door NTI gesloten studieovereenkomsten zijn de algemene inschrijfvoorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 2.
 2. Afwijkingen van de algemene inschrijfvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen u en NTI zijn overeengekomen.
 3. In de gevallen waarin de algemene inschrijfvoorwaarden niet voorzien, zal NTI een regeling treffen naar redelijkheid.
 4. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de algemene inschrijfvoorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zal NTI met u het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.
 5. Onder schriftelijk wordt in deze algemene inschrijfvoorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of informatie op de website).

Artikel 3 - De studieovereenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand tussen de klant die NTI Premium afneemt (hierna te noemen ‘u’) en NTI, dat het abonnement verzorgt.
 2. De overeenkomst komt tot stand door uw aanvaarding van het aanbod van NTI Premium (uw inschrijving) en de bevestiging van de ontvangst van uw inschrijving door NTI via de
  bevestigingse-mail.
 3. De overeenkomst omvat toegang tot NTI premium.
 4. NTI is gerechtigd zich over uw kredietwaardigheid te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is NTI gerechtigd de studieovereenkomst te beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid.
 5. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de overeenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 6. U kunt NTI Premium maandelijks opzeggen.
 7. De overeenkomst geldt voor een maximale periode van 48 maanden, waarna deze automatisch wordt ontbonden.

 Artikel 4 - Aanbod 

 1. NTI brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit.
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van NTI Premium
 3. Bovendien vermeldt het aanbod in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
  de wijze van uitvoering van de overeenkomst;
  b. wanneer NTI Premium start;
  c. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan NTI Premium deel te mogen nemen;
  d. de prijs van NTI Premium;
  e. de wijze van betaling;
  f. de gedragscode waar NTI zich aan houdt en de wijze waarop u daarvan een afschrift kunt verkrijgen;
  g. de mogelijkheid en wijze van toegang tot een buitengerechtelijke geschilprocedure.
 4. Deze algemene inschrijfvoorwaarden worden voorafgaand aan de totstandkoming van de studieovereenkomst nadrukkelijk aan u bekendgemaakt en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van NTI. Op uw verzoek zal NTI een kopie van de algemene inschrijfvoorwaarden kosteloos toezenden.
 5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
 6. de identiteit en het adres van NTI, inclusief het bezoekadres van de vestiging;
 7. uw recht de studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 5, evenals het recht van NTI om in dat geval de directe kosten van het terugzenden van onderwijsmateriaal overeenkomstig artikel 5 lid 3 voor uw rekening te laten komen;
 8. de geldigheidsduur van het aanbod. 

Artikel 5 - Herroepingsrecht 

 1. Er geldt een bedenktijd van veertien dagen (herroepingsrecht) vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben.
 2. U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode het formulier voor ontbinding/herroeping ingevuld te versturen per post of e-mail. U kunt dit formulier opvragen bij de klantenservice van NTI via het e-mailadres klantenservice@nti.nl of downloaden via de link herroepingsrecht.

Artikel 6 – Maandelijks annuleren 

 1. U kunt NTI Premium per maand beëindigen. U dient dit voor aanvang van de nieuwe maand schriftelijk door te geven aan de klantenservice van NTI via het e-mailadres klantenservice@nti.nl.
 2. De annulering of tussentijdse beëindiging is definitief zodra u van NTI schriftelijk bevestiging heeft ontvangen.
 3. NTI premium loopt na opzeggen door tot het eind van de maand.

Artikel 7 - Tussentijdse beëindiging 

 1. De studieovereenkomst kan maandelijks, na aanvang van NTI Premium, door de klant uitsluitend schriftelijk worden beëindigd.
 2. Bij het overlijden van de student eindigt de overeenkomst onmiddellijk en vervalt de resterende betalingsverplichting. 

Artikel 8 - Betalingsmogelijkheden en niet-tijdige betaling 

 1. De actuele abonnementskosten van NTI Premium vindt u op de website van NTI.
 2. De abonnementskosten worden maandelijks vooraf van uw rekening afgeschreven door middel van een automatische incasso. U geeft NTI tot opzegging hiervoor toestemming.
 3. Indien het niet mogelijk is het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven, probeert NTI het op een later moment alsnog van uw rekening af te schrijven. Wanneer dit wederom niet lukt, krijgt u een betalingsherinnering en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 4. Indien u na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald heeft, zal NTI invorderingskosten en wettelijke rente in rekening brengen conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal NTI de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 5. Indien u overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 5 in verzuim bent, heeft NTI het recht om de studieovereenkomst te ontbinden. In dat geval dient u een redelijke vergoeding aan NTI te betalen die wordt berekend conform het bepaalde in artikel 7 lid 3 en lid 4 (redelijke vergoeding bij tussentijdse beëindiging).
 6. U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting, ook indien u bij inschrijving heeft aangegeven dat (bijvoorbeeld) uw werkgever de betaling van de studiekosten op zich heeft genomen.

Artikel 9 - Klachtenprocedure 

 1. Klachten over het onderwijs en/of de organisatie kunnen ingediend worden in het meldingensysteem Smile. Zorg ervoor dat u de reglementen en voorwaarden goed heeft gelezen voordat u een klacht indient. In het uitvoeringsreglement is beschreven over welke zaken u een klacht kan indienen bij NTI.
 2. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van een klacht, dan staat bezwaar open. U kunt schriftelijk een gemotiveerd bezwaar indienen via bezwaren@nti.nl. Ieder bezwaar wordt binnen een termijn van 20 werkdagen inhoudelijk afgehandeld.
 3. Meer informatie over de klachtenprocedure van NTI vindt u op onze website, in de generieke OER en in het uitvoeringsreglement in de online leeromgeving.

Artikel 10 - Legitimatie 

 1. Bij inschrijving voor een NTI Premium bent u verplicht uw correcte en volledige naam zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs op het inschrijfformulier te vermelden.

Artikel 11 - Studie- en serviceduur 

 1. De overeenkomst eindigt automatisch na maximaal 48 maanden of wanneer u het abonnement op NTI Premium eerder beëindigt. De wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de studieovereenkomst eindigt.
 2. Op de inschrijfbevestiging staat aangegeven dat u NTI Premium maandelijks kunt opzeggen.

Artikel 12 – Toegang NTI Premium 

 1. U krijgt toegang tot NTI Premium via uw studentenomgeving Mijn NTI. Dit start direct, en u ontvangt hier binnen twee dagen na inschrijven bevestiging van.
 2. Na de overeenkomst verlenen wij u niet-exclusieve, herroepbare toestemming om persoonlijk, niet-commercieel gebruik te maken van NTI Premium.
 3. U logt in bij NTI Premium via uw mijn NTI.
 4. U gaat ermee akkoord dat u de inhoud van NTI Premium niet zult herdistribueren of overdragen.
 5. U gaat ermee akkoord dat uw toegang tot NTI Premium niet overdraagbaar is aan anderen.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid NTI 

 1. In het geval u schade lijdt, is de aansprakelijkheid van NTI in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade, bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet, is derhalve uitgesloten). Daarnaast is de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt tot het bedrag dat door u is voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichting van NTI gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan NTI door de verzekeraar van NTI onder geen beding te boven.
 2. NTI is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de opleidingen en trainingen van NTI premium. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een opleiding.
 3. NTI is niet aansprakelijk indien u de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
 4. De aansprakelijkheid van NTI strekt zich uit tot alle personen waarvoor NTI verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van NTI of die door NTI zijn aangesteld voor de uitvoering van de studieovereenkomst).

Artikel 14 – Kwaliteit, beperkingen of wijzigingen aanbod

 1. NTI Premium kan tijdelijk worden onderbroken vanwege technische problemen, onderhoud of tests, of updates.
 2. NTI Premium kan Inhoud zonder kennisgeving verwijderen en is niet verplicht om specifieke inhoud te leveren.
 3. NTI doet er alles aan om fouten in NTI Premium te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan bij de Klantenservice.

Artikel 15 – Persoonsgegevens 

 1. NTI verwerkt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, zoals ook verder uitgewerkt in de privacy-statement van NTI.
 2. U heeft via Mijn NTI de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens aan te passen. De verantwoordelijkheid voor het tijdig en correct aanpassen van uw persoonlijke gegevens berust te allen tijde bij u. NTI draagt geen verantwoordelijkheid voor consequenties voortvloeiend uit het niet tijdig aanpassen van persoonlijke gegevens.

Artikel 17 - Intellectuele eigendomsrechten 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door NTI verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij NTI of bij licentieverstrekkers of samenwerkingspartners van NTI Premium. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van NTI.
 2. De student staat ervoor in dat door hem aan NTI verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

Artikel 18 - Business partners 

NTI is gerechtigd een opleiding of gedeelten daarvan door een door NTI geautoriseerde business partner te laten verzorgen, in welk geval de studieovereenkomst tussen u en NTI en deze algemene inschrijfvoorwaarden onverkort van toepassing blijven. 

Artikel 19 - Wijziging voorwaarden 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de inschrijfvoorwaarden door NTI worden gewijzigd. NTI zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website. Indien een wijziging tot gevolg heeft dat u een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie verschilt, dan heeft u de bevoegdheid de studieovereenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde algemene inschrijfvoorwaarden in werking treden.