Inschrijfvoorwaarden HBO Bachelor Hogeschool NCOI

Deze algemene voorwaarden dateren van oktober 2023.

Hieronder publiceren wij de inschrijfvoorwaarden voor hbo-bachelors, hbo-masters, hbo- masterprogramma’s en hbo-masterclasses die eigendom zijn van Hogeschool NCOI, Hogeschool Markus Verbeek Praehep en Hogeschool TIO, waarbij de onderwijsdiensten worden geleverd door Hogeschool NTI en de inschrijfvoorwaarden van Hogeschool NTI van toepassing zijn op uw inschrijving (hierna te noemen ‘opleiding’).

Voor de hbo-opleidingen die worden gevolgd in het kader van het experiment vraagfinanciering en voor de opleidingen van Hogeschool NTI gelden andere voorwaarden. Deze treft u aan op onze website www.nti.nl.

Artikel 1 - NRTO

NTI is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze inschrijfvoorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van NTI en op alle door NTI gesloten studieovereenkomsten zijn de algemene inschrijfvoorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 2.
 2. Afwijkingen van de algemene inschrijfvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen u en NTI zijn overeengekomen.
 3. In de gevallen waarin de algemene inschrijfvoorwaarden niet voorzien, zal NTI een regeling treffen naar redelijkheid.
 4. Indien blijkt dat een artikel uit deze inschrijfvoorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig is, dan heeft dat geen gevolgen voor de overige bepalingen uit deze voorwaarden. NTI zal in dat geval zorgen voor aanpassing van het artikel. Die aanpassing zal qua inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenkomen met het oorspronkelijke artikel.
 5. Onder schriftelijk wordt in deze algemene inschrijfvoorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de website).

Artikel 3 - Minimumleeftijd

Voor studeren in een erkende opleiding geldt een minimumleeftijd van 16 jaar. Erkend studeren onder de 16 is bij NTI dus niet mogelijk. Tussen 16 en 18 jaar kan dat wel, mits de student is vrijgesteld van de kwalificatieplicht.

Artikel 4 - De studieovereenkomst

 1. De studieovereenkomst komt tot stand tussen de klant die de opleiding afneemt (hierna te noemen ‘u’) en NTI, dat de opleiding verzorgt.
 2. De studieovereenkomst komt tot stand door uw aanvaarding van het aanbod van NTI (uw inschrijving) en de bevestiging van de ontvangst van uw inschrijving door NTI via de bevestigingse-mail.
 3. Het voldoen aan eventuele toelatingseisen voor een opleiding is geen voorwaarde voor de totstandkoming van de Ook wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, komt de studieovereenkomst tot stand.
 4. De studieovereenkomst omvat de opleiding waarvoor u zich inschrijft inclusief het verplichte lesmateriaal (met uitzondering van wettenbundels) en de aan de opleiding verbonden lesdagen, tentamens en overige toetsing.
 5. NTI is gerechtigd zich over uw kredietwaardigheid te laten informeren door Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is NTI gerechtigd de studieovereenkomst te beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid.
 6. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
 7. De studieovereenkomst geldt voor de totale studieduur van de NTI gaat ervan uit dat u actief aan de opleiding deel zult nemen. NTI draagt zorg voor de planning en inroostering van de docenten voor lesdagen, tentamens en andere vormen van toetsing.
 8. Met de Onderwijs- en examenregeling (OER) en het uitvoeringsreglement informeert NTI u over het onderwijs en de examinering van de opleiding waarvoor u de studieovereenkomst De Onderwijs- en examenregeling (OER) en het uitvoeringsreglement maken deel uit van de studieovereenkomst en vindt u in de online leeromgeving.

Artikel 5 – Aanbod

 1. NTI brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk
 2. Het aanbod bevat een omschrijving van de
 3. Bovendien vermeldt het aanbod in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
  a. de wijze van uitvoering van de studieovereenkomst;
  b. wanneer de opleiding start;
  c. de voorwaarden waaronder de opleiding eventueel niet doorgaat;
  d. voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan de opleiding deel te mogen nemen;
  e. de prijs van de opleiding;
  f. de wijze van betaling;
  g. de studieduur;
  h. de gedragscode waar NTI zich aan houdt en de wijze waarop u daarvan een afschrift kunt verkrijgen;
  i. de mogelijkheid en wijze van toegang tot een buitengerechtelijke geschilprocedure.
 4. Deze algemene inschrijfvoorwaarden worden voorafgaand aan de totstandkoming van de studieovereenkomst nadrukkelijk aan u bekendgemaakt en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Op uw verzoek zal NTI een kopie van de algemene inschrijfvoorwaarden kosteloos toezenden.
 5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
  a. de identiteit en het adres van NTI, inclusief het bezoekadres van de vestiging;
  b. uw recht de studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 5, evenals het recht van NTI om in dat geval de directe kosten van het terugzenden van onderwijsmateriaal overeenkomstig artikel 6 lid 3 voor uw rekening te laten komen;
  c. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Er geldt een bedenktijd van veertien dagen (herroepingsrecht) vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben.
 2. U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode het formulier voor ontbinding/herroeping ingevuld te versturen per post of e-mail. U kunt dit formulier opvragen bij de klantenservice van NTI of downloaden via de link http://www.nti.nl/herroepingsrecht.
 3. Na verzending van de herroeping heeft u nog 14 dagen om het ontvangen studiemateriaal te retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening; bewaart u het verzendbewijs zorgvuldig tot u van NTI een bericht van ontvangst van het lespakket heeft gekregen.

Artikel 7 - Annulering voor aanvang

 1. U kunt een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde annuleren of tussentijds beëindigen. Annulering en tussentijdse beëindiging dient schriftelijk via het meldingensysteem Smile plaats te vinden. De annulering of tussentijdse beëindiging is definitief zodra u van NTI schriftelijk bevestiging heeft ontvangen.

  Annulering vanuit NTI
 2. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde opleiding of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van NTI onvoldoende is, staat het NTI vrij om met u overeen te komen dat de betreffende opleiding of de betreffende opleidingsmodule in een andere vorm (klassikaal, e-learning), of op een andere opleidingslocatie, datum en/of tijdstip dan één van de twee door u bij inschrijving aangegeven keuzes, zal worden gevolgd. Indien NTI met u geen overeenstemming bereikt over deze wijziging(en), dan heeft u het recht de betreffende opleiding of de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. U hoeft in dit geval enkel de kosten voor de reeds aangeboden opleidingsonderdelen te voldoen.
 3. Indien er sprake is van een overeenkomst betreffende contactonderwijs met een vastgelegde startdatum, dan geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de hieronder genoemde annuleringsregeling en tussentijdse beëindigingsregeling. U betaalt dan een redelijke vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden, waaronder de Voor alle duidelijkheid treft u hieronder een overzicht aan van deze kosten als percentage van de overeengekomen prijs. Deze percentages betreffen de maximaal te betalen vergoeding. Indien de te betalen redelijke vergoeding lager is dan zal u een lagere vergoeding in rekening worden gebracht. De hoogte van de vergoeding zal op uw verzoek door NTI worden onderbouwd.

  Annulering voor aanvang
 4. Vóór aanvang van een opleiding heeft u het recht de betreffende opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. De geplande aanvangsdatum van de opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 7 lid 6 en lid 7.
 5. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 7 lid 4 heeft u 14 dagen de tijd om het ontvangen studiemateriaal in de originele verpakking te retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening; bewaart u het verzendbewijs zorgvuldig totdat u van NTI een bericht van ontvangst van het lespakket heeft gekregen.
 6. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 7 lid 4 (en er geen sprake is van een ontbinding door uzelf binnen de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 6 in geval van een overeenkomst op afstand) is NTI, in geval van een opleiding van 1 studiejaar of korter, gerechtigd om bij u in rekening te brengen (i) onderwijsmateriaal dat de u niet in de originele verpakking aan NTI heeft geretourneerd en/of dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en (ii) een gedeelte van de prijs, conform de volgende staffel:
  a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding: 10% van de prijs;
  b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de opleiding: 20% van de prijs;
  c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de opleiding: 30% van de prijs;
  d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding: 50% van de prijs.
 7. In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 7 lid 4 (en er geen sprake is van een ontbinding door uzelf binnen de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 6 in geval van een overeenkomst op afstand) is NTI, in geval van een opleiding van langer dan 1 studiejaar, gerechtigd om bij de u in rekening te brengen (i) onderwijsmateriaal dat u niet in de originele verpakking aan NTI heeft geretourneerd en/of dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en (ii) een gedeelte van de prijs, conform de volgende staffel:
  1. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding: 10% van de prijs;
  2. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de opleiding: 20% van de prijs;
  3. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de opleiding: 30% van de prijs;
  4. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding: 40% van de prijs.

Artikel 8 – Tussentijdse beëindiging

 1. De studieovereenkomst kan na aanvang van de opleiding door de klant uitsluitend schriftelijk worden beëindigd.
 2. Indien de klant na aanvang van de opleiding de studieovereenkomst tussentijds beëindigt overeenkomstig artikel 8 lid 1, dan is de klant een redelijke vergoeding aan NTI verschuldigd, waarbij aansluiting wordt gezocht bij artikel 7:411 BW.
 3. De redelijke vergoeding bestaat, in geval van een opleiding van 1 studiejaar of korter, uit (i) de prijs voor het tot het moment van de tussentijdse beëindiging reeds door NTI verzorgde onderwijs, (ii) 50% van de totale prijs (als opstartkosten) (iii) de prijs voor onderwijsmateriaal dat de klant niet in de originele verpakking aan NTI heeft geretourneerd en/of dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden.
 4. De redelijke vergoeding bestaat, in geval van een opleiding van langer dan 1 studiejaar, uit (i) de prijs voor het tot het moment van de tussentijdse beëindiging reeds door NTI verzorgde onderwijs, (ii) 40% van de prijs voor het lopende studiejaar (als opstartkosten) (iii) de prijs voor onderwijsmateriaal dat de klant niet in de originele verpakking aan NTI heeft geretourneerd en/of dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden.
 5. a. In geval de prijs voor de opleiding is verdeeld over verschillende onderwijsmodules, dan wordt een onderwijsmodule aangemerkt als ‘verzorgd onderwijs’ in de betekenis van artikel 8 lid 3 en lid 4 indien voorafgaand aan de tussentijdse beëindiging al één of meer bijeenkomsten van de desbetreffende onderwijsmodule hebben plaatsgevonden, ongeacht of de klant aanwezig was bij deze bijeenkomst(en).
  b. In geval de opleiding niet is verdeeld over verschillende onderwijsmodules en er sprake is van onderwijs op afstand, waarbij aan de klant bij de aanvang van de opleiding elektronische toegang wordt verschaft tot al het onderwijs dat op ieder door de klant gewenst moment kan worden gevolgd, dan wordt de tot op het moment van de tussentijdse beëindiging verstreken periode na ingang van de studieovereenkomst aangemerkt als ‘verzorgd onderwijs’ in de betekenis van artikel 8 lid 3 en lid 4.
 6. Indien de klant de studieovereenkomst tussentijds beëindigt vanwege een ernstige ziekte of calamiteit, als gevolg waarvan de klant niet in staat is om de opleiding te vervolgen, kan de klant NTI schriftelijk gemotiveerd verzoeken om aanpassing van de door NTI vastgestelde redelijke vergoeding, waarbij geldt dat NTI bewijs kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. 
 7. In geval van overlijden van de student kan de studieovereenkomst door zowel NTI als de erfgenamen van de student worden opgezegd tegen de Ook als die datum in het verleden ligt. Alle toekomstige betalingsverplichtingen die verbonden zijn aan de overeenkomst vervallen per de overlijdensdatum.

Artikel 9 - Ruilen of overstappen

 1. Een verzoek tot ruiling of overstappen kan gestuurd worden aan de klantenservice via het e- mailadres ruiling@nti.nl. NTI bepaalt op basis van onderstaande of ruiling of overstappen mogelijk is.
 2. Ruilen betreft het kosteloos overstappen naar een andere opleiding binnen drie maanden na de start. Overstappen kan wanneer ruilen niet meer mogelijk is, dus wanneer de eerste drie maanden reeds zijn verstreken. Hier zijn kosten aan verbonden.

  Ruilen
 3. Ruilen van opleiding is uitsluitend mogelijk tot drie maanden na de startdatum van de opleiding.
 4. Indien er sprake is van een betalingsachterstand is ruilen niet mogelijk.
 5. Ruilen van een klassikale opleiding of voltijd opleiding gedurende het lopende jaar met een andere opleiding is enkel mogelijk volgens de in artikel 7 en artikel 8 genoemde annulerings- en tussentijdse beëindigingsvoorwaarden.
 6. De totale hoogte van het les- en examengeld van de nieuwe opleiding dient minstens 75% van de totale hoogte van het les- en examengeld van de oude opleiding te zijn.
 7. Het lesmateriaal dient aangetekend aan NTI retour gestuurd te NTI behoudt zich het recht voor om beschadigd lesmateriaal in rekening te brengen. Zodra het lesmateriaal retour is ontvangen wordt de oude opleiding beëindigd en vervalt de betalingsverplichting voor deze opleiding.
 8. De kosten van digitaal studiemateriaal dat door NTI aan de student ter beschikking is gesteld middels een licentiecode, moeten in geval van ruiling altijd door de student aan NTI worden betaald zodra de licentiecode door de student is ingevoerd en toegang tot het digitale studiemateriaal is verkregen.
 9. Het reeds betaalde lesgeld wordt overgezet naar de nieuwe opleiding en eventueel bijbehorend materiaal wordt verstuurd.
 10. Vanaf het moment dat de inschrijving voor de nieuwe opleiding aan u bevestigd is, zijn de algemene inschrijfvoorwaarden van de betreffende opleiding van toepassing.

  Overstappen
 11. Als ruilen niet meer mogelijk is, is het toegestaan eenmalig over te stappen naar een andere
 12. Overstappen van een klassikale opleiding of voltijd opleiding gedurende het lopende jaar naar een andere opleiding is enkel mogelijk volgens de in artikel 7 en artikel 8 genoemde annulerings- en tussentijdse beëindigingsvoorwaarden.
 13. De totale hoogte van het les- en examengeld van de nieuwe opleiding dient minstens 75% van de totale hoogte van het les- en examengeld van de oude opleiding te zijn.
 14. Voor de oude opleiding dient het lesgeld tot het startmoment van de nieuwe opleiding betaald te worden, de resterende termijnen van de oude opleiding worden Het reeds betaalde les- en examengeld kan niet meegenomen worden naar de nieuwe inschrijving.
 15. Vanaf het startmoment van de nieuwe opleiding gaat de nieuwe studieduur in en is het nieuwe lesgeld verschuldigd. Eventueel bijbehorend materiaal wordt verstuurd.
 16. Het moment van overstappen bepaalt of het verplicht is het lesmateriaal van het lopende studiejaar aangetekend aan NTI te NTI behoudt zich het recht voor om beschadigd lesmateriaal in rekening te brengen.
 17. De kosten van digitaal studiemateriaal dat door NTI aan de student ter beschikking is gesteld middels een licentiecode, moeten in geval van overstappen altijd door de student aan NTI worden betaald zodra de licentiecode door de student is ingevoerd en toegang tot het digitale studiemateriaal is verkregen.
 18. Vanaf het moment dat de inschrijving voor de nieuwe opleiding aan u bevestigd is, zijn de algemene inschrijfvoorwaarden van de betreffende opleiding van toepassing.

Artikel 10 - Betalingsmogelijkheden en niet-tijdige betaling

 1. Het actuele les- en examengeld en het eenmalige inschrijfgeld vindt u op de website van NTI.
 2. Het les- en examengeld en het eenmalige inschrijfgeld kunt u op verschillende manieren voldoen:
  a. Automatische termijnbetaling per maand of ineens (per studiejaar). U dient op het inschrijfformulier uw IBAN/bankrekeningnummer te vermelden, waarna maandelijks of ineens (per studiejaar) automatisch het les- en examengeld van uw rekening wordt afgeschreven. Het inschrijfgeld wordt met de eerste termijn afgeschreven.
  b. Betaling via iDEAL per maand of ineens (per studiejaar). U ontvangt maandelijks of ineens (per studiejaar) een e-mail met daarin een iDEAL-link om de betaling te doen. Het inschrijfgeld wordt met de eerste termijn in rekening gebracht.
 3. U kiest de wijze van betaling direct bij inschrijving voor een Voor betaling ineens (per studiejaar) wordt een korting verleend.
 4. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. NTI hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 5. Indien u het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt NTI u een eerste betalingsherinnering waarin u de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 15 dagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Indien u niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 6. Indien u na het verstrijken van de eerste betalingsherinnering nog steeds niet betaald heeft, zal NTI bij de tweede herinnering invorderingskosten en wettelijke rente in rekening brengen conform de toepasselijke wettelijke Nederlandse regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal NTI de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 7. Voor consumenten uit België geldt, in afwijking van het bovenstaande lid 6, dat in geval van niet-betaling, bij de tweede herinnering een forfaitaire vergoeding toegevoegd zal worden conform het Belgische Boek XIX Wetboek van Economisch Recht, die als volgt zal worden berekend:
  a. € 20,- als het verschuldigde bedrag lager dan of gelijk is aan € 150,-;
  b. € 30,- vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500,- als het verschuldigde bedrag tussen de € 150,01 en de € 500,- ligt;
  c. € 65,- vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500,-, met een maximum van € 2.000,- als het verschuldigde bedrag hoger is dan € 500,-.
 8. Indien u overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 5 in verzuim bent, heeft NTI het recht om de studieovereenkomst te ontbinden. In dat geval dient u een redelijke vergoeding aan NTI te betalen die wordt berekend conform het bepaalde in artikel 8 lid 3 en lid 4 (redelijke vergoeding bij tussentijdse beëindiging).
 9. U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake les- en examengeld en overige kosten, ook indien u bij inschrijving heeft aangegeven dat (bijvoorbeeld) uw werkgever de betaling van de studiekosten op zich heeft genomen.

Artikel 11 - Exameninformatie

 1. Aan uw opleiding is verplichte toetsing Toetsing vormt een integraal onderdeel van de opleiding. Voor deze verplichte toetsen ontvangt u bij succesvolle afronding studiepunten. Voorbeelden van toetsen zijn tentamens en papers. Aanwezigheid bij praktijkbijeenkomsten is verplicht.
 2. Het examengeld verbonden aan deze toetsing maakt onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de opleiding. In het aanbod en op het rekeningoverzicht in de bevestigingse-mail wordt het examengeld gespecificeerd. De hoogte van het examengeld hangt af van het aantal toetsen in de opleiding en de in de opleiding gehanteerde toetsvormen. De hoogte van het examengeld wijzigt niet gedurende uw inschrijving.
 3. Het examengeld is gebaseerd op één examenpoging per Wanneer u zakt voor de eerste examenpoging, wordt het examengeld voor herkansing in rekening gebracht op het moment dat u zich voor de herkansing aanmeldt. De kosten voor herkansing worden aangegeven bij aanmelding. Indien de kostprijs van een toets tussentijds wijzigt, staat het NTI vrij de kosten van herkansing te verhogen.
 4. Op iedere opleiding is een Onderwijs- en examenregeling (OER) van toepassing, inclusief de procedure en de kosten voor bezwaar en beroep. De op uw opleiding toepasselijke OER is beschikbaar in uw online leeromgeving. De OER wordt jaarlijks in september vastgesteld en gepubliceerd op de online leeromgeving.
 5. NTI verstrekt het diploma van de opleiding nadat (i) aan alle eisen uit de NTI Onderwijs- en examenregeling is voldaan, en (ii) de totale kosten voor de opleiding (en dus inclusief de examen-en diplomakosten) door u aan NTI zijn voldaan. NTI verstrekt het diploma op naam van de persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier. De extra kosten voor een aangepast diploma of voor een kopie van het diploma zijn vermeld in de NTI Onderwijs- en examenregeling.
 6. Indien (al dan niet in aanvulling op de NTI toetsing) een exameninstituut anders dan NTI een extern examen voor een opleiding zal afnemen, bent u zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanmelding en het voldoen aan de overige (betalings)voorwaarden van een dergelijk extern examen. NTI aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van de externe examens.

Artikel 12 - Klachtenprocedure

 1. Klachten over het onderwijs en/of de organisatie daarvan of de procesgang ten aanzien van toetsing en examinering kunnen ingediend worden in het meldingensysteem Zorg ervoor dat u de reglementen en voorwaarden goed heeft gelezen voordat u een klacht indient. In het uitvoeringsreglement Toetsing & Examinering is beschreven over welke zaken u een klacht kan indienen bij NTI.
 2. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van een klacht, dan staat bezwaar U kunt schriftelijk een gemotiveerd bezwaar indienen via bezwaren@nti.nl. Ieder bezwaar wordt binnen een termijn van 20 werkdagen inhoudelijk afgehandeld.
 3. Meer informatie over de klachtenprocedure van NTI vindt u op onze website, in de generieke OER en in het uitvoeringsreglement in de online leeromgeving.

Artikel 13 - Legitimatie

 1. Bij inschrijving voor een opleiding bent u verplicht uw correcte en volledige naam zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs op het inschrijfformulier te vermelden.
 2. Iedereen die een opleiding volgt, is verplicht tijdens de examinering een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de docent of een andere functionaris van NTI, te tonen.

Artikel 14 - Studie- en serviceduur

 1. De studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur zoals is vastgelegd bij uw inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de studieovereenkomst eindigt. De beoordelingstermijn van toetsing dient binnen de studieduur te vallen.
 2. Op de inschrijfbevestiging staat de studieduur aangegeven inclusief de verlengingsmogelijkheden.
 3. NTI biedt u de mogelijkheid zonder extra kosten langer gebruik te maken van onze studiebegeleiding en service; voor de Ad tot maximaal vier jaar, voor de bachelor tot maximaal zes jaar. Een eventuele verlenging van uw studieduur dient u zelf, tot uiterlijk 14 dagen voor de einddatum van uw studieovereenkomst aan te vragen in de online omgeving van NTI, genaamd Mijn NTI. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de klantenservice van NTI.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid NTI

 1. In het geval u schade lijdt, is de aansprakelijkheid van NTI, in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade, bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet, is derhalve uitgesloten). Daarnaast is de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt tot het bedrag dat door u is voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichting van NTI gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan NTI door de verzekeraar van NTI onder geen beding te boven.
 2. NTI is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de opleiding. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de docent of via het onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een opleiding.
 3. NTI is niet aansprakelijk indien u de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
 4. De aansprakelijkheid van NTI strekt zich uit tot alle personen waarvoor NTI verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van NTI of die door NTI zijn aangesteld voor de uitvoering van de studieovereenkomst).

Artikel 16 - Levering onderwijsmateriaal

 1. NTI doet er alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket bij de klantenservice.
 2. Bij verzending van onderwijsmateriaal naar het buitenland worden de werkelijke kosten volgens geldende basistarieven van de desbetreffende postbezorger berekend, met een opslag van 10% voor de administratieve verwerking.

Artikel 17 - Uitval docent/examenbeoordelaar

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent of examinator doet NTI er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te Indien gelijkwaardige vervanging niet mogelijk blijkt, zal NTI studenten hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen en met een alternatieve datum komen waarop de opleiding of het opleidingsonderdeel alsnog zal worden gegeven, of het betreffende NTI examen alsnog zal worden afgenomen.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar heeft u geen recht op een (schade)vergoeding.
 3. Een klant kan niet (i) kosteloos een opleiding, een opleidingsonderdeel of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of een examenbeoordelaar, of (ii) de studieovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent zonder de redelijke vergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 18 – Persoonsgegevens

 1. NTI verwerkt alle aan haar verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, zoals ook verder uitgewerkt in de privacy-statement van NTI.
 2. U heeft via Mijn NTI de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens aan te passen. De verantwoordelijkheid voor het tijdig en correct aanpassen van uw persoonlijke gegevens berust te allen tijde bij u. NTI draagt geen verantwoordelijkheid voor consequenties voortvloeiend uit het niet tijdig aanpassen van persoonlijke gegevens.

Artikel 19 - Schorsing

 1. NTI heeft voor het gebruik van de leeromgeving gedragsregels opgesteld. Als student wordt u geacht deze online gedragsregels te Deze zijn te vinden in de opleidingstegel in de online leeromgeving.
 2. Het Instellingsbestuur van NTI behoudt zich het recht voor studenten in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of Dit geldt onder andere voor studenten die frauduleuze handelingen plegen of zich niet gedragen volgens de sociale norm of de online gedragsregels en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als digitaal of in persona.

Artikel 20 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door NTI verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van NTI.
 2. De student staat ervoor in dat door hem aan NTI verstrekte tekeningen, modellen, materiaal of andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden aantasten of schenden.

Artikel 21 - Business partners

NTI is gerechtigd een opleiding of gedeelten daarvan door een door NTI geautoriseerde business partner te laten verzorgen, in welk geval de studieovereenkomst tussen u en NTI en deze algemene inschrijfvoorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Artikel 22 - Wijziging voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de inschrijfvoorwaarden door NTI worden gewijzigd. NTI zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website. Indien een wijziging tot gevolg heeft dat u een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie verschilt, dan heeft u de bevoegdheid de studieovereenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde algemene inschrijfvoorwaarden in werking treden.

Artikel 23 - Geschillen

 1. De studieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Geschillen tussen u en NTI over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door NTI te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door u als door NTI aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (degeschillencommissie.nl).
 3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien u uw klacht eerst bij NTI heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen 12 maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer u een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie is NTI aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer NTI een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet NTI u eerst schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of u daarmee akkoord gaat. NTI dient daarbij aan te kondigen dat NTI zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie is een bindend advies.
 9. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

[versie oktober 2023]