HBO Vrijstellingsvoorwaarden

1. Een vrijstellingsverzoek indienen

 1. Bij het indienen van een vrijstellingsverzoek heb je drie mogelijkheden:
  1. Je schrijft je in voor een HBO-opleiding en je dient gelijktijdig een vrijstellingsverzoek in. Het vrijstellingsonderzoek is in dit geval kosteloos.
  2. Je wilt vrijblijvend weten of je in aanmerking komt voor vrijstellingen voor een bepaalde HBO-opleiding en op basis van de uitkomst van het vrijstellingsonderzoek besluiten of je je inschrijft voor de HBO-opleiding. In dit geval wordt er € 47,50 per HBO-opleiding in rekening gebracht voor het beoordelen van het vrijstellingsverzoek. Als je je binnen twee weken na ontvangst van de uitslag inschrijft, ontvang je de kosten van het vrijstellingsverzoek à € 47,50 retour.
  3. Je bent al student bij NTI en wilt tijdens je studie vrijstellingen aanvragen. In dit geval wordt er per vrijstellingsverzoek € 47,50 in rekening gebracht voor het beoordelen van het verzoek.
 2. Voor het indienen van een vrijstellingsverzoek dien je gebruik te maken van het vrijstellingsformulier. Dit formulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld. Incomplete vrijstellingsverzoeken worden niet in behandeling genomen.

 3. Het volledig ingevulde en ondertekende vrijstellingsformulier dient, inclusief complete bijlagen, per e-mail verzonden te worden naar vrijstellingen@nti.nl.

2. Vrijstelling van stage

 1. Vrijstelling van stage kun je op basis van diploma’s en op basis van werkervaring aanvragen indien je aan de navolgende voorwaarden voldoet:
  • Je hebt de propedeuse van jouw NTI opleiding behaald;
  • Je hebt minimaal 100 EC van jouw NTI opleiding behaald;
  • Je hebt het derde lespakket van jouw NTI opleiding ontvangen.
 2. De kosten van een vrijstellingsverzoek voor stage bedragen € 150,00 per HBO-opleiding.

3. Kortingsregeling

 1. Vrijstellingen bieden je de mogelijkheid jouw studie nog sneller en voordeliger te volgen. Als je bij aanvang van jouw studie vrijstelling krijgt voor een module, hoef je niet alleen geen examen te doen voor deze module, maar ontvang je mogelijk ook een korting op het lesgeld. Deze korting wordt verrekend met het lesgeld van het studiejaar waarin de module valt waarvoor je vrijstelling hebt verkregen. De korting op het lesgeld geldt niet voor vrijstelling voor het onderdeel stage/werkervaring. Ook als je een vrijstellingsverzoek indient tijdens jouw HBO-studie, kom je niet meer in aanmerking voor een korting op het lesgeld.

4. Gronden voor vrijstelling

 1. Een vrijstellingsverzoek kan alleen in behandeling genomen worden indien minimaal een van onderstaande documenten conform vereisten is bijgevoegd:
  1. Diploma of deelcertificaat op HBO niveau (of hoger) uit het Nederlands regulier overheidsonderwijs. Regulier onderwijs wil zeggen dat de opleiding is gebaseerd op de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Een dergelijke omschrijving vind je terug op jouw diploma of certificaat.
  2. Diploma van een Post-HBO opleiding die geregistreerd is bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Op jouw diploma tref je het logo van deze stichting aan.
  3. Diploma Master Of Business Administration (MBA). De instelling die dit diploma heeft uitgegeven moet erkend zijn door het Ministerie van OCW.
 2. Voor moderne vreemde talen wordt alleen vrijstelling verleend wanneer een diploma of certificaat kan worden overlegd, waarin het niveau (ERK) door middel van toetsing is aangetoond.

 3. Er wordt geen vrijstelling verleend op grond van:
  • Diploma’s ouder dan 10 jaar (datum diploma/propedeuse); (Let op: voor juridische modules is deze termijn 5 jaar; voor HBO SPD Bedrijfsadministratie is deze termijn 8 jaar.)
  • Reeds eerder door derden verleende vrijstellingen;(Hogeschool NTI kan een vrijstellingsverzoek alleen op basis van het originele aanvraagdossier in behandeling nemen.)
  • Werkervaring (met uitzondering van vrijstelling van stage)
  • Mbo-opleidingen (ongeacht niveau) voor vrijstelling voor de modules binnen de opleiding HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie

5. Beoordelingscriteria

 1. Alleen volledige vrijstellingsverzoeken worden in behandeling genomen. Indien een verzoek aanleiding geeft tot het opvragen van aanvullende informatie, ontvang je hiervan bericht.

 2. Ingediende diploma’s en cijferlijsten dienen gewaarmerkte kopieën van het origineel te zijn en dienen stempels te bevatten van de onderwijsinstelling. 

 3. Vakken op grond waarvan vrijstelling wordt aangevraagd dienen met voldoende resultaat afgerond te zijn.

 4. Modulewijzers/studiehandleidingen van vakken op grond waarvan je vrijstelling aanvraagt, dienen de relatie aan te tonen tussen een vak op jouw cijferlijst, de daarbij behorende studiepunten én de bij dit vak behandelde relevante literatuur. Uit de door jou aangeleverde modulebeschrijving dient duidelijk te blijken wat de doelstellingen/leerdoelen van het vak zijn op basis waarvan vrijstelling wordt aangevraagd.

  Een modulewijzer/studiehandleiding dient aan de onderstaande criteria te voldoen:

  • aantoonbaar van jouw opleider en je studieperiode;
  • vaknaam komt overeen met het vak op jouw cijferlijst;
  • vermelding van het aantal studiepunten (wanneer niet op de cijferlijst vermeld);
  • vermelding van de behandelde literatuur.
 5. Voor het verkrijgen van een vrijstelling dient per module minimaal 75% van de stof in dezelfde breedte en/of diepgang behandeld te zijn.

 6. Vrijstellingen kunnen alleen worden toegekend voor gehele modules en niet voor onderdelen daarvan.

 7. Er wordt in principe geen vrijstelling verleend voor:
  • SBO-bijeenkomsten;
  • Praktijktrainingen;
  • Scriptie.

6. Doorlooptijd

 1. Binnen 15 werkdagen na ontvangst van jouw complete dossier ontvang je schriftelijk bericht van de uitslag van je vrijstellingsverzoek.

 2. Indien jouw vrijstellingsverzoek aanleiding geeft tot een externe beoordeling, kan de doorlooptijd oplopen tot maximaal 20 werkdagen. Je ontvangt hiervan altijd schriftelijk bericht.

7. Geldigheidsduur

 1. Indien je niet binnen drie maanden na ontvangst van de uitslag van jouw vrijstellingsverzoek inschrijft voor de HBO-opleiding van jouw keuze, wordt jouw vrijstellingsverzoek met toegezonden bijlagen uit het dossier verwijderd en vernietigd. Er kan na drie maanden geen aanspraak meer gedaan worden op het eerder verleende vrijstellingsadvies.

 2. Een toegekende vrijstelling is na inschrijving geldig voor een periode van zes jaar na datum van toekenning. De geldigheidstermijn wordt niet verlengd. Indien het studieprogramma van de opleiding verandert, heeft dit mogelijk gevolgen voor de geldigheidsduur.

8. Bezwaar aantekenen

 1. Je kunt zowel ter zake van de uitslag van het vrijstellingsonderzoek, als tegen de gevolgde procedure bezwaar aantekenen bij de Vrijstellingscommissie. Het bezwaar kun je indienen via e-mail naar stage@nti.nl.

 2. Bezwaar aantekenen dient te geschieden binnen 10 werkdagen na ontvangst van het besluit van de Vrijstellingscommissie.

 3. Een bezwaarschrift dient ten minste de volgende elementen te bevatten:
  • Naam en adres;
  • Klantnummer;
  • Opleiding;
  • Uitgebreide inhoudelijke argumentatie van de redenen die aan het bezwaarschrift ten grondslag liggen, met een duidelijke verwijzing (bij voorkeur paginanummers) naar de aangeleverde aanvullende of bestaande documentatie.
 4. Je ontvangt binnen 15 werkdagen na ontvangst van jouw bezwaarschrift door Hogeschool NTI schriftelijk bericht van de herbeoordeling.

 5. Het besluit van de Vrijstellingscommissie op het bezwaarschrift is bindend. Tegen dit besluit kan geen beroep worden aangetekend.

9. Overige voorwaarden

 1. Het staat de vrijstellingscommissie vrij om het vrijstellingsverzoek om gegronde redenen af te wijzen, waarbij kan worden afgeweken van bovenstaande.

 2. In geval van (vermoedens van) fraude wordt geen vrijstelling verleend. Eventuele toekomstige vrijstellingsverzoeken van de betreffende aanvrager zullen niet in behandeling worden genomen door Hogeschool NTI.

 3. Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.