Subsidies en fiscale voordelen

Vermindering Afdracht (WVA)

De WVA is een tegemoetkoming van de belastingdienst voor de werkgever. Een werkgever komt in aanmerking voor afdrachtsvermindering van de loonheffing als de werknemer een specifiek opleidingstraject volgt. Er zijn verschillende mogelijkheden:

1.1 WVA BBL-subsidie

Regeling: werkgevers kunnen subsidie krijgen voor een stagiair die een BBL-contract krijgt aangeboden. Werkgevers kunnen per maand de WVA inhouden op de loonheffing van de leerling. De WVA is maximaal € 2.655,- per persoon per jaar, bij een werkweek van 36 uur. Vermindering van de afdracht naar rato van het aantal gewerkte uren.

Termijn: structureel

Aanvraag: via de loonbelastingaangifte van de werkgever.

Informatie: www.belastingdienst.nl (onder zakelijk; personeel en loon; afdrachtverminderingen).

Rekenvoorbeeld: Stel de werknemer gaat een BBL-opleiding volgen, de opleiding 'Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening'. Dat is een tweejarige MBO-opleiding op niveau 4. De kosten van deze opleiding bedragen per jaar € 870,-. De totale opleidingskosten zijn daardoor voor de werkgever € 1.740,-. De werknemer heeft een aanstelling voor 24 uur per week. De deeltijdfactor is 24/36. De afdrachtvermindering onderwijs bedraagt daardoor op jaarbasis 24/36 x € 2.738,- = € 1.825,-. De werkgever kan gedurende twee jaar een afdrachtvermindering claimen van totaal € 3.650,-. Dit houdt dus in dat tegenover de opleidingskosten van € 1.740,- een afdrachtvermindering staat van € 3.650,-. Hierbij hebben wij geen rekening gehouden met overige kosten van de werkgever of werknemer.

1.2 WVA Leer-Werktrajecten in het HBO (duale trajecten)

Regeling: werkgevers kunnen een subsidie krijgen voor een stagiair die in het kader van een duaal opleidingstraject werkt bij de organisatie. De werkgever mag de regeling maximaal 24 maanden toepassen: de maximale afdracht bedraagt € 5.310,-.

Termijn: structureel

Aanvraag: via de loonbelastingaangifte van de werkgever.

Informatie: www.belastingdienst.nl (onder zakelijk; personeel en loon; afdrachtverminderingen).

Rekenvoorbeeld: Stel de werknemer gaat een opleiding in het hoger beroepsonderwijs volgen, de opleiding ‘HBO Communicatie’. De werknemer is niet ingeschreven als voltijdstudent. Het betreft een driejarige HBO-opleiding. De kosten van deze opleiding bedragen per jaar € 2.154,-. De totale opleidingskosten komen voor de werkgever op € 6.462,-. De werknemer heeft een aanstelling voor 24 uur per week. De deeltijdfactor is 24/36. De afdrachtvermindering onderwijs bedraagt daardoor jaarlijks 24/36 x € 2.738,- = € 1.825,-. De afdrachtvermindering onderwijs mag normaal gesproken over 24 maanden worden toegepast, maar door de deeltijd wordt deze periode verlengd tot 36/24 x 24 maanden = 36 maanden. De werkgever kan gedurende drie jaar een afdrachtvermindering claimen van € 5.475,-. Dit betekent dat tegenover de opleidingskosten van € 6.462,- een afdrachtvermindering staat van € 5.475,-. Hierbij hebben wij geen rekening gehouden met overige kosten van de werkgever of werknemer.

1.3 WVA EVC-procedures

Regeling: met een EVC- (erkenning verworven competenties) procedure wordt in kaart gebracht en erkend wat de werknemer al kan. Werkgevers die hun werknemers een EVC-procedure aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van deze procedure. De werkgever kan rekenen op een afdrachtvermindering van € 319,- per werknemer per kalenderjaar.

Termijn: structureel

Aanvraag: via de loonbelastingaangifte van de werkgever.

Informatie: www.belastingdienst.nl (onder zakelijk; personeel en loon; afdrachtverminderingen).

Rekenvoorbeeld: Stel de werknemer gaat bij NTI de EVC-procedure volgen. De kosten van deze procedure bedragen € 800,-. Wanneer de werknemer de EVC-procedure succesvol heeft doorlopen, komt de werkgever in aanmerking voor de afdrachtvermindering onderwijs. Deze vermindering bedraagt € 329,- per procedure. Dit houdt in dat tegenover de kosten van € 800,- een afdrachtvermindering staat van € 329,-. Hierbij hebben wij geen rekening gehouden met overige kosten van de werkgever of werknemer.

2. Omscholingsbonus en EVC subsidie

Regeling: de scholingskosten voor nieuwe werknemers die in hun vorige baan met ontslag werden bedreigd worden (gedeeltelijk) vergoed. De termijn tussen de huidige baan en de vorige baan mag maximaal drie maanden zijn. De omscholingsbonus wordt verstrekt aan bedrijven die nieuwe medewerkers in dienst nemen. Daarmee kunnen ze gemakkelijker iemand in dienst nemen die nog niet over de juiste kennis en vaardigheden beschikt. De hoogte van de vergoeding (maximaal 50%) hangt af van de bijdrage van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O fonds, zie punt 5) en is maximaal € 2.500,- per werknemer.

Naast omscholingskosten wordt in veel gevallen ook een deel van de kosten van een EVC- procedure of een EVP-procedure (ervaringsprofiel) vergoed. Dit geldt voor werknemers die met ontslag worden bedreigd, met en zonder startkwalificatie. Voor kleine werkgevers bedraagt de vergoeding 100% (tot maximaal € 600,- voor een EVP en € 1.300,- voor een EVC). Voor werkgevers met meer dan 25 werknemers in dienst bedraagt de vergoeding 50% van de kosten tot maximaal € 300,- voor een EVP en € 650,- voor een EVC).

Termijn: stimuleringsregeling uit 2010, deze loopt door in 2011

Aanvraag: via het UWV

Informatie: www.uwv.nl

3. Studiekostenaftrek

Regeling: studiekosten van de werknemer zijn in veel gevallen aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Onder studiekosten vallen het lesgeld, studieboeken, examengeld, reiskosten, trainingsdagen en dergelijke. De werknemer dient hierbij wel aan te kunnen tonen dat de studie van belang is voor zijn/haar beroep/carrière. De scholingsuitgaven moeten een drempelbedrag van € 500,- per jaar overschrijden en zijn (meestal) maximaal € 15.000,-.

Termijn: structureel

Aanvraag: via de loonbelastingaangifte van de werknemer.

Informatie: www.belastingdienst.nl (particulier; aftrekposten, studiekosten).

4. Europees Sociaal Fonds (ESF)

Regeling: het ESF wordt ingezet om mensen te helpen die lastig zelfstandig een baan kunnen vinden. Voor scholing is ESF-subsidie categorie -D- van belang (= scholingssubsidie). Dit betreft scholing van laaggeschoolde werkenden zonder startkwalificatie. O&O fondsen (zie punt 5) kunnen hiervoor scholingsprojecten indienen. Het O&O fonds in de betreffende branche moet een subsidieaanvraag indienen volgens specifieke eisen. Het ESF vergoedt tot 40% van de totale kosten van een opleidingstraject (afhankelijk samenstelling doelgroep extra). ESF wordt ingezet op opleidingen tot en met MBO-4 niveau.

Termijn: structureel

Aanvraag: via de brancheorganisatie of het O&O fonds van de betreffende sector.

Informatie: www.agentschapszw.nl

5. Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen)

Regeling: voor een groot aantal branches zijn er specifieke scholingssubsidieregelingen (scholingsfondsen). Die zijn meestal afhankelijk van de branchevereniging, waarbij het bedrijf is aangesloten. Soms worden ook andere faciliteiten bekostigd dan scholing, bijvoorbeeld een EVC-procedure of een loopbaanadvies.

Termijn: structureel

Aanvraag: via de brancheorganisatie/ het O&O fonds Kijk hier voor een overzicht van de O&O fondsen in Nederland.

Informatie: www.agentschapszw.nl

6. Algemene tips bij aanvragen van een subsidie

  • Neem (telefonisch) contact op met de organisatie die de regeling uitvoert. Veel subsidieverstrekkers hebben consulenten in dienst die u kunnen helpen met een aanvraag. Dit vergroot de kans dat u voor de subsidie in aanmerking komt.
  • Neem voldoende tijd voor de aanvraagprocedure. Dit varieert van het invullen van een eenvoudig formulier tot een uitgebreid projectvoorstel met (buitenlandse) partners. Vaak zijn er ook afwijsgronden.
  • Dien uw aanvraag tijdig in. Veel subsidies kennen een tijdvak (tender) waarin u een aanvraag kunt doen. Zorg dat u hier op tijd bij bent.
  • Vraag subsidie aan voordat u begint met de werkzaamheden. Projecten die al zijn gestart komen meestal niet meer in aanmerking.
  • Denk ook aan Europese regelingen. Er zijn verschillende Europese subsidies voor het midden- en kleinbedrijf.