Inschrijfvoorwaarden Trainingen

Hieronder publiceren wij de inschrijfvoorwaarden voor de trainingen van NTI. Voor opleidingen van Hogeschool NTI, NTI MBO College, NTI University en cursus- en beroepsopleidingen gelden andere voorwaarden, deze treft u aan in de betreffende studiegids of op onze website www.nti.nl, u vindt daar ook altijd de meest actuele versie van de voorwaarden. Studeert u in het buitenland, dan verwijzen wij u naar de aanvullende voorwaarden op onze website. Voor klanten woonachtig in Belgie gelden andere voorwaarden. 

1. Inschrijving en afspraken

U kunt zich tot 3 weken voor de trainingsdag aanmelden voor een training van NTI door het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend op te sturen naar: NTI, Antwoordnummer 10500, 2300 VL Leiden. U kunt zich ook via onze website www.nti.nl aanmelden. Indien er voor de opleiding specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit deze studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra NTI uw aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen en NTI de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Als de inschrijving via internet heeft plaatsgevonden ontvangt u direct een bevestiging van de overeenkomst per e-mail, als de inschrijving op andere wijze heeft plaatsgevonden vindt de bevestiging per post plaats.

Er geldt een bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment dat wij aan u de inschrijving bevestigd hebben. Binnen die termijn kunt u de overeenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden door het pakket onbeschadigd en aangetekend aan NTI te retourneren. Als het studiemateriaal nog niet verstuurd is volstaat een tijdig bericht aan NTI. De kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening, bewaart u het verzendbewijs zorgvuldig tot u van ons een bericht van ontvangst van het pakket hebt gekregen. Als u tot inschrijving van een training overgaat verwacht NTI ook dat u met grote inzet aan de training deel zult nemen. NTI kan dan voor een goede planning en inroostering van de docenten zorgen. U mag van NTI verwachten dat de training op een hoogwaardig niveau zal worden aangeboden met gekwalificeerde docenten. NTI zal u helder informeren over de acties die wij van studenten verwachten en natuurlijk zullen wij ons inspannen om u in staat te stellen de training met succes af te ronden. Als voor een training te weinig inschrijvingen zijn ontvangen, vervalt de desbetreffende trainingsdatum en worden degenen die zich hebben ingeschreven van de annulering van de trainingsdatum op de hoogte gesteld. Op dat moment wordt een alternatieve trainingsdatum (kosteloos) binnen een redelijke termijn aangeboden. Inschrijving voor een training geschiedt in volgorde van binnenkomst. Inschrijving vindt plaats voor de duur van de gehele training waarvoor u zich hebt aangemeld. Ter voorbereiding op de training is de nodige zelfstudie en eigen voorbereiding nodig ter verhoging van het leerrendement tijdens en na de training. Deelname aan de trainingsdag(trainingsdagen) met bijhorende toetsende opdrachten is verplicht voor het afronden van de training met een certificaat. Deelnemers van trainingen kunnen bestaan uit studenten van volledige opleidingen van NTI en/of van een open inschrijving.

2. Betalingsmogelijkheden

Het actuele lesgeld en het inschrijfgeld vindt u op onze website, het lesgeld en het eenmalige inschrijfgeld kunt u op verschillende manieren voldoen:

  • Automatische betaling. U kunt op het inschrijfformulier uw bankrekeningnummer vermelden, waarna automatisch het lesgeld van uw rekening wordt afgeschreven. Het inschrijfgeld wordt gelijk met de studiekosten afgeschreven.
  • Niet-automatische betaling. U ontvangt acceptgiro’s waarmee u het verschuldigde lesgeld overmaakt. Het inschrijfgeld wordt gelijk met de studiekosten afgeschreven. NTI garandeert u dat uw lesgeld tijdens uw studie niet wordt gewijzigd. 

Het lesgeld is altijd exclusief examengelden, tenzij anders vermeld. Indien u niet aan de met u overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan NTI de toezending van de lessen tijdelijk onderbreken tot de achterstand in betaling is ingelopen. Indien NTI een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen lesgeld aangevuld met incasso- en bijkomende kosten, terwijl ook door NTI verleende kortingen komen te vervallen. U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake lesgeld en overige kosten, ook indien u bij inschrijving hebt aangegeven dat uw werkgever de betaling van de studiekosten op zich heeft genomen. NTI is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van de studiematerialen indien uw studie door een vordering enige tijd heeft stilgestaan, aanschaf van vernieuwd studiemateriaal komt voor uw rekening. Het lesgeld is inclusief de trainingsdag (dagen), beoordeling opdrachten (waaronder huiswerkcorrectie en de verplicht in te leveren opdrachten om in aanmerking te komen voor een certificaat). Mochten er voor de training van uw keuze nog aanvullende kosten gelden, dan zijn deze in de studiegids en op de website bij de betreffende training vermeld.

3. Studie- en serviceduur

De training vindt plaats op de datum zoals gepubliceerd op de website van NTI. Wijzigingen voorbehouden. Wanneer de inschrijving voor een (bepaalde versie van een) training wordt gesloten, kan dit gevolgen hebben voor de periode van uw recht op trainingsdag (dagen), begeleiding, examen mogelijkheden en huiswerkcorrectie. U wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. De studieleiding houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma en het aanbod trainingen (frequentie, locatie, tijden) door te voeren.

4. Verzendkosten

De verzendkosten voor de toezending van het lesmateriaal (indien van toepassing bij de training) zijn voor rekening van NTI. Veel huiswerkopdrachten en vragen voor docenten kunnen via de digitale leeromgeving worden ingediend. Alle postzendingen aan NTI en haar docenten dienen voldoende gefrankeerd te zijn.

5. Lesmateriaal

Het lesmateriaal incl. softwarepakketten van de opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, doch niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal berusten bij NTI (voor zover van toepassing). Het studiepakket voor de training ontvangt u op de door u gekozen startdatum. De training wordt aangeboden op de bij inschrijving aangegeven datum.

6. Voortijdige beëindigingTitel: Inschrijfvoorwaarden Trainingen

Bij NTI schrijft u in voor het complete programma van de training. Annulering van de training is niet mogelijk indien de training gestart is. Annulering is niet mogelijk voor trainingen met een studieduur van 6 maanden of korter en/of die bestaan uit één leszending. Bij voortijdige beëindiging (dus meer dan 1 maand voor de gestelde trainingsdatum) bent u eventueel achterstallig lesgeld, de annuleringskosten en verleende kortingen verschuldigd. Het retourneren van de lessen of ander studiemateriaal of het niet meer inzenden van huiswerk heeft geen invloed op het verschuldigde lesgeld. Bij overlijden van de student gaat de beëindiging van de studieovereenkomst onmiddellijk in en vervalt de resterende betalingsverplichting.

7. Exameninformatie

Indien er bij uw training sprake is van examens, ontvangt u hierover alle informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanmelding en de betaling van het examen. De examendata en -gelden voor de interne examens worden door NTI vastgesteld. Voor meer informatie over de regeling van de interne examens wordt verwezen naar het desbetreffende examenreglement van NTI. De examendata en -gelden voor de externe examens worden door de betreffende verantwoordelijke instantie vastgesteld. De training(en) en bijhorende toetsende opdrachten zijn verplicht om in aanmerking te komen voor een certificaat en onderdeel van het lesgeld. Indien de training onderdeel is van een erkende opleiding van NTI, ontvangt u een certificaat.

Indien u onverhoopt de training niet heeft afgerond (afwezigheid tijdens de training en/of afkeuring toetsende opdrachten), dan dient u deze training af te ronden door deelname aan een herkansing van de training met de daarbij van toepassing zijnde kosten voor het herkansen dan wel inhalen van deze training.

8. Einde studieovereenkomst

8.1. De studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de duur van de training. De wederzijdse rechten en verplichtingen houden op te bestaan op het moment dat de studieovereenkomst eindigt. Bij trainingen is een verlenging van de studieduur niet mogelijk.

9. Klantenservice en mentorenteam

NTI doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn meldt u dat dan binnen 10 dagen na ontvangst van het pakket. NTI zal alles in het werk stellen de klacht zo spoedig mogelijk en natuurlijk naar volle tevredenheid te verhelpen. Mocht u een opmerking hebben over de geboden service, dan kunt u via StudentenNet+ een melding indienen in ons meldingensysteem. Klantenservice en het mentorenteam zijn telefonisch (071-561 01 01) en per e-mail bereikbaar. NTI is lid van de branchevereniging NRTO en conformeert zich aan de Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen, die in samenwerking met de Consumentenbond zijn opgesteld. Daarmee bestaat voor u ook de mogelijkheid een geschil aan te melden bij de Geschillencommissie Consumenten indien de klachtenprocedure van het NTI geheel doorlopen is en u onverhoopt toch niet tevreden bent. U dient de uitspraak op uw bezwaar met het registratienummer te vermelden bij het indienen van een geschil bij de Geschillencommissie. Een eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan het door u betaalde lesgeld.

10. Wet bescherming persoonsgegevens

Wij maken u in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens erop attent dat de door u verstrekte gegevens zoals naam, adres en woonplaats worden opgenomen in onze (klanten) administratie. Deze administratie staat geregistreerd bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP) onder het meldingsnummer m1329153. Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken om u te blijven informeren over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Het NTI verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Indien u bezwaar hebt tegen dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk aan ons laten weten.

11. Schorsing

Hogeschool NTI behoudt zich het recht voor studenten in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Studenten die zich niet gedragen volgens de sociale norm, en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in telefonische, digitale of face-to-face communicaties, kunnen geschorst worden van de opleiding.

12. Wijziging voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door NTI worden gewijzigd. NTI zal wijzigingen minimaal twee weken voor ingangsdatum publiceren op onze website.