Inschrijfvoorwaarden basisopleidingen, vak-/brancheopleidingen, mbo-modules, mbo-certificaten en cursussen

Hieronder publiceren wij de inschrijfvoorwaarden voor basisopleidingen, vak-/branche- /beroepsopleidingen, mbo-modules, mbo-certificaten en cursussen (hierna te noemen ‘opleiding’). Voor NTI MBO-College klassikaal en volledige mbo-opleidingen gelden andere voorwaarden. Deze treft u aan in de betreffende studiegids of op onze website www.nti.be. Op de website vindt u altijd de meest actuele versie van de inschrijfvoorwaarden die gelden voor de door u gekozen opleiding. Studeert u in het buitenland, dan verwijzen wij u voor aanvullende voorwaarden naar onze website.

NTI is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze inschrijfvoorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

1. De studieovereenkomst

De studieovereenkomst komt tot stand tussen de consument die de opleiding afneemt (hierna te noemen ‘u’) en NTI MBO-College, die de opleiding verzorgt (hierna te noemen ‘NTI’). De studieovereenkomst omvat de opleiding waarvoor u zich inschrijft inclusief het lesmateriaal en de aan de opleiding verbonden lesdagen, examens en overige toetsing. De studieovereenkomst geldt voor de totale studieduur van de opleiding. NTI gaat ervan uit dat u actief aan de opleiding deel zult nemen. NTI draagt, indien van toepassing, zorg voor een goede planning en inroostering van de docenten voor lesdagen, examens en andere vormen van toetsing. U mag van NTI verwachten dat de opleiding op een hoogwaardig niveau zal worden aangeboden met gekwalificeerde docenten, kwalitatief goed lesmateriaal en deugdelijke faciliteiten. NTI zal zich inspannen om u in staat te stellen de opleiding met succes af te ronden.

2. Inschrijving en bedenktijd

Door een inschrijving voor een opleiding van NTI gaat u een studieovereenkomst aan voor de duur van de opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie en verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld. Indien er voor de opleiding specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie. De opleidingsinformatie, zoals de wijze van starten, het lesgeld, de eventuele examenkosten en het studieprogramma, vindt u op de website en/of in de betreffende studiegids van NTI. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra NTI uw inschrijving heeft ontvangen en NTI de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Als de inschrijving via internet heeft plaatsgevonden, ontvangt u direct een bevestiging van de overeenkomst per e-mail; als de inschrijving op andere wijze heeft plaatsgevonden vindt de bevestiging ook per e-mail plaats maar niet direct.

Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben (herroepingsrecht). U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden. Makkelijker is het om gebruik te maken van het formulier voor ontbinding/herroeping. U kunt dit formulier opvragen bij de Klantenservice van NTI of downloaden via de link http://www.nti.nl/herroepingsrecht. Nadat u gebruik hebt gemaakt van uw herroepingsrecht heeft u nog 14 dagen de tijd om het ontvangen studiemateriaal voldoende gefrankeerd en aangetekend te retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening; bewaart u het verzendbewijs zorgvuldig tot u van het NTI een bericht van ontvangst van het lespakket hebt gekregen.

3. Toelatingseisen

Er geldt geen toelatingseis om deel te nemen aan deze opleiding van NTI, tenzij anders vermeld op onze website of in de studiegids. Om de opleiding te kunnen doorlopen, dient u te beschikken over een computer met internettoegang.

Wanneer u de basisopleiding mbo verpleegkundige volgt met het voornemen om zich na het behalen van het diploma in te schrijven in de volledige opleiding mbo verpleegkundige zijn er aanvullende toelatingseisen van toepassing. Deze aanvullende toelatingseisen zijn opgenomen in het uitvoeringsreglement van de basisopleiding mbo verpleegkundige.

4. Betalingsmogelijkheden en niet-tijdige betaling

Het actuele lesgeld en het inschrijfgeld vindt u op onze website, het lesgeld en het eenmalige inschrijfgeld kunt u op verschillende manieren voldoen:

  • Automatische termijnbetaling per maand of ineens. U kunt op het inschrijfformulier uw IBAN/bankrekeningnummer te vermelden, waarna maandelijks of ineens automatisch het lesgeld van uw rekening wordt afgeschreven. Het inschrijfgeld wordt met de eerste maandtermijn afgeschreven.Betaling via IDEAL per maand of ineens.

NTI garandeert u dat uw lesgeld tijdens uw studie niet wordt gewijzigd. Het lesgeld is altijd exclusief examengelden, tenzij anders vermeld. 

U bent in betalingsverzuim op het moment dat de vervaldatum van de factuur is verstreken. NTI zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid binnen tien werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als u na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald hebt, is NTI gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil zal NTI het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

Indien u niet aan de met u overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan NTI de toezending van nieuwe studiematerialen tijdelijk onderbreken tot de achterstand in betaling is ingelopen. Indien NTI een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen lesgeld aangevuld met incasso en bijkomende kosten, en wordt uw studie tijdelijk onderbroken, zodat er geen studietijd verloren gaat.

U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake lesgeld en overige kosten, ook indien u bij inschrijving hebt aangegeven dat uw werkgever de betaling van de studiekosten op zich heeft genomen. NTI is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van de studiematerialen indien uw studie door een vordering enige tijd heeft stilgestaan, aanschaf van inmiddels geactualiseerd studiemateriaal komt voor uw rekening.

5. Studie- en serviceduur

De studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur zoals is vastgelegd bij uw inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de studieovereenkomst eindigt.

NTI biedt u de mogelijkheid zonder extra kosten langer gebruik te maken van de studiebegeleiding en service van NTI. De kosteloze verlenging bedraagt zes maanden. De kosteloze verlenging van uw studieovereenkomst kunt u zelf, tot uiterlijk veertien dagen voor de einddatum van uw studieovereenkomst, aanvragen via de online leeromgeving van NTI. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de klantenservice van NTI.

Na deze periode van zes maanden bestaat de mogelijkheid om de studieovereenkomst nog een keer met een periode van zes maanden te verlengen. De prijs van deze verlenging is een maandtermijn. Voorbeeld: de kosten van de opleiding bedragen zestien maanden € 27,50 per maand. Indien u na zestien maanden wilt verlengen, dan is de eerste verlenging van zes maanden gratis en betaalt u voor de gewenste tweede verlenging een eenmalig bedrag van € 27,50 voor opnieuw een periode van zes maanden.

Indien u de studieovereenkomst verlengt, is de aanschaf van eventueel inmiddels geactualiseerd studiemateriaal voor uw rekening. Indien tijdens de verlenging van uw studieovereenkomst de inschrijving voor een (bepaalde versie van een) opleiding wordt gesloten, kan dit gevolgen hebben voor de periode van uw recht op begeleiding, toetsingsmogelijkheden en huiswerkcorrectie. NTI zal u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Het opleidingsmanagement houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.

6. Uitvoering van het onderwijs

Inschrijving voor klassikale bijeenkomsten (praktijkdagen) geschiedt op volgorde van ontvangst door NTI. Het kan voorkomen dat er sprake is van onder- of overinschrijving. Dit betekent dat er te weinig of juist te veel studenten zijn ingeschreven om op verantwoorde, didactische wijze klassikaal onderwijs te verzorgen. Het NTI kan u in dit geval als alternatief aanbieden het onderwijs op een alternatieve locatie of via afstandsonderwijs te volgen.

Bij ziekte en/of verhindering van een docent doet NTI er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal NTI studenten hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De klassikale bijeenkomst zal dan opnieuw worden ingepland. Incidentele uitval van een docent of klassikale bijeenkomst geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgelden.

Wanneer u de basisopleiding mbo verpleegkundige volgt met het voornemen om zich na het behalen van het diploma in te schrijven in de volledige opleiding mbo verpleegkundige is er een urennorm van toepassing. Deze urennorm is opgenomen in het uitvoeringsreglement van de basisopleiding mbo verpleegkundige.

7. Ruilen of overstappen

Ruilen van opleiding is uitsluitend mogelijk tot 3 maanden na de startdatum van de opleiding. Indien er sprake is van een betalingsachterstand is ruilen niet mogelijk. De totale hoogte van het les- en examengeld van de nieuwe opleiding dient minstens 75% van de oude opleiding te zijn. Ruilen van een klassikale opleiding naar een reguliere opleiding is niet mogelijk. Het verzoek tot ruilen kan gestuurd worden naar de afdeling Klantenservice via het e-mail adres ruiling@nti.nl. Het lesmateriaal dient aangetekend aan het NTI retour gestuurd te worden. Het NTI behoudt zich het recht voor om beschadigd lesmateriaal in rekening te brengen. Zodra het lesmateriaal retour is ontvangen wordt de oude opleiding beëindigd en vervalt de betalingsverplichting voor deze opleiding. Het reeds betaalde lesgeld wordt overgezet naar de nieuwe opleiding. Vanaf het moment dat de inschrijving voor de nieuwe opleiding aan u bevestigd is, zijn de inschrijfvoorwaarden van de betreffende opleiding van toepassing.

Als ruilen niet meer mogelijk, is het toegestaan éénmalig over te stappen naar een andere opleiding. De totale hoogte van het les- en examengeld van de nieuwe opleiding dient minstens 75% van de oude opleiding te zijn.

Voor de oude opleiding dient het lesgeld tot het startmoment van de nieuwe opleiding betaald te worden, de resterende termijnen van de oude opleiding worden gecrediteerd. Vanaf het startmoment van de nieuwe opleiding gaat de nieuwe studieduur in en is het nieuwe lesgeld verschuldigd. Het moment van overstappen bepaalt of het verplicht is het lesmateriaal van het lopende studiejaar aangetekend aan het NTI te retourneren. Het NTI behoudt zich het recht voor om beschadigd lesmateriaal in rekening te brengen. Vanaf het moment dat de inschrijving voor de nieuwe opleiding aan u bevestigd is, zijn de inschrijfvoorwaarden van de betreffende opleiding van toepassing.

8. Tussentijdse beëindiging

Bij NTI schrijft u zich in voor het volledige programma van de opleiding. Tussentijdse opzegging van de opleiding is te allen tijde mogelijk. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk, per e-mail of via het meldingensysteem Smile plaats te vinden. U kunt het meldingensysteem Smile vinden op de website van NTI of via de link https://cloud.smile.nl/nti/. Wanneer de opzegging schriftelijk of per e-mail plaatsvindt wordt deze in het meldingensysteem Smile geplaatst en afgehandeld.

Behoudens de kosten voor eventueel (nog) niet geleverd lesmateriaal blijft bij tussentijdse opzegging het verschuldigde lesgeld over drie maandtermijnen van het gekozen studietempo verschuldigd vanaf het moment van opzegging c.q. wordt deze niet gerestitueerd, ongeacht of u al dan niet aan de lessen hebt deelgenomen.

Bij opleidingen met een studieduur van zes maanden of korter en/of opleidingen die bestaan uit één leszending, of als al het lesmateriaal al verstuurd is, is het volledige lesgeld verschuldigd c.q. wordt deze niet gerestitueerd, ongeacht of u al dan niet aan de lessen hebt deelgenomen.

Indien u de opleiding tussentijds opzegt, vervalt het recht op het afronden van de opleiding en het verkrijgen van het diploma of certificaat. Bij de vaststelling van de datum opzegging wordt de datum waarop de opzegging in het meldingensysteem Smile is ingediend als datum opzegging aangemerkt. Indien u per e-mail opzegt, geldt de verzenddatum van de e-mail en bij een schriftelijke opzegging wordt de datum poststempel als datum opzegging aangemerkt.

De tussentijdse opzegging is pas officieel als u van NTI een bevestiging hebt ontvangen. Lesgeld dat vooruitbetaald is, zal worden terugbetaald onder aftrek van eventueel toegekende kortingen.

Bij het overlijden van de student eindigt de overeenkomst onmiddellijk en vervalt de resterende betalingsverplichting.

9. Verzendkosten

De verzendkosten voor de toezending van het lesmateriaal zijn voor rekening van NTI. Alle postzendingen aan NTI en haar docenten dienen door u voldoende te worden gefrankeerd.

10. Lesmateriaal

Het lesmateriaal inclusief softwarepakketten van de opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal berusten bij NTI (voor zover van toepassing).

11. Exameninformatie

Indien er bij uw opleiding sprake is van examens, ontvangt u hierover alle informatie. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanmelding en de betaling van het examen. Indien u zakt voor een examen, wordt het examengeld voor herkansing in rekening gebracht op het moment dat u zich voor de herkansing aanmeldt. De hoogte van het examengeld hangt af van het aantal examens in de opleiding en de in de opleiding gehanteerde toetsvormen. 

Het niet deelnemen aan de examens resulteert niet in restitutie van het vooraf in rekening gebrachte examengeld. Aanvullend geldt dat wanneer u zich meerdere malen aanmeldt voor hetzelfde examen en deze aanmeldingen niet binnen de termijn van kosteloos annuleren annuleert, het examengeld van deze aanmeldingen in rekening wordt gebracht. Op het rekeningoverzicht in de bevestigingsmail wordt het examengeld gespecificeerd. Indien u niet aan uw betalingsverplichting voldoet, kan NTI u het recht tot het maken van examens ontzeggen. 

De examendata en -gelden voor de NTI-examens worden door de afdeling Examinering van NTI vastgesteld. De examendata en -gelden voor de externe examens worden door de betreffende exameninstantie vastgesteld. De examenkosten kunnen aan wijziging onderhevig zijn. Voor examens in de categorie ‘uiterlijke verzorging’ en ‘veiligheid en security’ geldt dat de examengelden voorafgaand aan het examen worden geïnd door respectievelijk Stichting Toets Centrum Intereducatief (TCI) en Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB).

12. Klantenservice en mentorenteam

NTI doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket. NTI zal alles in het werk stellen om de klacht zo spoedig mogelijk en natuurlijk naar volle tevredenheid te verhelpen. Mocht u een opmerking hebben over de geboden service, dan kunt u via Mijn NTI een melding indienen in het meldingensysteem. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding zijn de klantenservice en het mentorenteam telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door NTI binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door NTI per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten. Klachten worden afgehandeld conform de klachtenprocedure die gepubliceerd is op de website van NTI.

13. Geschillen

Bij geschillen kan zowel u als NTI een bindend advies vragen bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). Voordat u een geschil aanhangig maakt, moet u wel eerst de klachtenprocedure hebben doorlopen (zie artikel 10) en moet de afhandeling daarvan niet hebben geleid tot een bevredigende oplossing. U moet het geschil dan binnen drie maanden na de afhandeling voorleggen aan De Geschillencommissie.

De Geschillencommissie vraagt voor de behandeling van een geschil een financiële bijdrage. Als NTI aan u laat weten een geschil voor te leggen aan De Geschillencommissie, dan hebt u vijf weken de tijd om aan NTI te laten weten dat u daarmee al dan niet akkoord gaat. Indien u niet reageert, kan NTI het geschil voorleggen aan De Geschillencommissie of aan de rechter. Wanneer u niet akkoord gaat binnen de genoemde termijn, kan NTI het geschil alleen voorleggen aan de rechter.

14. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

Op de studieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover NTI toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van NTI beperkt tot vergoeding van de directe schade. De aansprakelijkheid voor letselschade, dood of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.

15. Persoonsgegevens

NTI maakt u er, in het kader van de toepasselijke wettelijke privacywetgeving, op attent dat de door u verstrekte gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, worden opgenomen in de (klanten)administratie. Deze administratie staat geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder het meldingsnummer m1329153. NTI zal uw gegevens alleen gebruiken ter uitvoering van de opleiding waarvoor u bent ingeschreven, voor kwaliteitsdoeleinden conform WEB en (indien u daar bij inschrijving expliciet mee akkoord bent gegaan), om u te blijven informeren over de opleidingen van NTI of daaraan gerelateerde informatie. Indien u bezwaar hebt tegen dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk of via e-mail aan NTI laten weten. NTI verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

16. Schorsing

Het bevoegd gezag van NTI behoudt zich het recht voor studenten in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Dit geldt voor studenten die frauduleuze handelingen plegen of zich niet gedragen volgens de sociale norm en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als digitaal of in persona.

17. Wijziging voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de inschrijfvoorwaarden door NTI worden gewijzigd. NTI zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website van NTI.

 

Uitvoeringsreglement basisopleiding mbo-verpleegkundige

Dit uitvoeringsreglement is alleen van toepassing op de basisopleiding mbo-verpleegkundige met een inschrijfdatum vanaf februari 2019.

1. Aanvullende toelatingseisen

Als aanvulling op artikel 3 geldt dat om toegelaten te worden tot de basisopleiding mbo-verpleegkundige een verklaring omtrent gedrag (VOG) niet verplicht is maar deze wel verplicht wordt op het moment dat u doorstroomt naar de volledige opleiding mbo-verpleegkundige en u binnen die volledige opleiding met de stage begint. Wanneer u na het behalen van het diploma voor de basisopleiding wenst door te stromen naar de volledige opleiding mbo-verpleegkundige raadt NTI u aan om voor inschrijving in de basisopleiding te controleren of u een VOG kunt krijgen. Als dat niet lukt is een doorstroom naar de volledige  opleiding niet mogelijk.

Aanvullend is voor alle werknemers en stagiaires in de Zorg, die in een risicosituatie werkzaam zijn, een vaccinatie tegen hepatitis B verplicht. Zonder de vaccinatie kunt u niet aan de stage in de volledige opleiding mbo-verpleegkundige beginnen. Wanneer u bezwaar heeft tegen vaccinatie tegen hepatitis B en derhalve er voor kiest zich niet te laten inenten is doorstroom naar de volledige opleiding niet mogelijk. 

2. Urennorm

Wanneer u de basisopleiding mbo-verpleegkundige volgt met het voornemen om zich na het behalen van het diploma in te schrijven in de volledige opleiding mbo-verpleegkundige dient u binnen de basisopleiding ook al te voldoen aan de vereisten uit zowel de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) als de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en dat betekent dat NTI de wettelijke plicht heeft om u een minimaal aantal uren te begeleiden in het leerproces. Deze contacturen bestaan uit zowel theoretisch- als praktisch onderwijs.

Om in aanmerking te komen voor het diploma mbo-verpleegkundige moet u als student o.a. aantoonbaar aan de vereisten uit de Wet BIG en de WEB en dus de urennorm hebben voldaan. Omdat het diploma van de basisopleiding vrijstelling geeft voor een deel van de volledige opleiding is de urennorm voor een deel dus ook van toepassing op de basisopleiding mbo-verpleegkundige. De urennorm is als volgt in het opleidingsprogramma van de NTI basisopleiding mbo-verpleegkundige opgenomen.

 

 

Studiebelastingsuren (SBU)

Theoretisch onderwijs

Klassikale bijeenkomsten, en e-learning

466

Praktisch onderwijs

Praktijkdagen

24

Totaal

 

490

De volgende paragrafen zijn alleen van toepassing wanneer u de basisopleiding mbo-verpleegkundige volgt met het voornemen om zich na het behalen van het diploma in te schrijven in de volledige opleiding mbo-verpleegkundige en dus moet voldoen aan de urennorm. 

2.1.Theoretisch onderwijs
Binnen de basisopleiding moeten er minimaal 466 studiebelastingsuren (SBU) aan theoretisch onderwijs zijn aangetoond. Binnen het opleidingsprogramma zijn er 466 SBU met een combinatie van klassikale bijeenkomsten en e-learning geprogrammeerd. De klassikale bijeenkomsten moeten bijgewoond zijn en de e-learning moet afgerond zijn. De online leeromgeving geeft u een volledig inzicht in de verdeling van de uren en de precieze opbouw van het programma.

2.2. Praktisch onderwijs
Binnen de basisopleiding moeten er minimaal 24 SBU aan praktisch onderwijs zijn aangetoond. Binnen het opleidingsprogramma zijn deze uren met 24 SBU klassikale praktijkbijeenkomsten geprogrammeerd. De klassikale praktijkbijeenkomsten moeten zijn bijgewoond.  

2.3. Registratie aanwezigheid
Uw aanwezigheid bij theoretische- en praktische bijeenkomsten is verplicht om zodoende te kunnen voldoen aan de gestelde urennorm. Om vast te kunnen stellen of u daadwerkelijk bij de bijeenkomsten aanwezig bent geweest registreert NTI uw aanwezigheid per bijeenkomst. U hebt hierbij zelf ook de verantwoordelijkheid om uw aanwezigheid voor de volledige bijeenkomst vast te leggen. Aanvullend legt NTI vast of u heeft voldaan aan de inspanningseis die is verbonden aan de e-learning binnen het opleidingsprogramma.  U heeft voldaan aan de inspanningseis wanneer u het volledige leerpad binnen de e-learning module heeft doorlopen en afgesloten. Hierbij heeft u aantoonbaar alle opdrachten die deel uit maken van de e-learning module uitgevoerd.

2.4. Verplichte uren en vervangende opdrachten
Omdat de klassikale theorie- en praktijkbijeenkomsten een verplicht onderdeel van de basisopleiding zijn en de uren van deze bijeenkomsten deel uit maken van de urennorm is het maar in zeer beperkte mate mogelijk om een bijeenkomst te missen.  

2.4.1. Theoretisch onderwijs klassikale theoriebijeenkomsten
Gedurende de opleiding mag u maximaal 3 theoretische klassikale bijeenkomsten missen. De uren van maximaal 3 gemiste bijeenkomsten mogen worden gecompenseerd door het maken van een vervangende opdracht. De inhoud van deze vervangende opdracht sluit aan bij de inhoud van de gemiste theoretische klassikale bijeenkomst en de online leeromgeving geeft u een volledig inzicht in de opzet van de vervangende opdracht en de wijze waarop u de vervangende opdracht ontvangt en inlevert.

Wanneer u meer dan 3 klassikale theoretische bijeenkomsten mist kunnen deze niet meer worden gecompenseerd met een vervangende opdracht. U bent dan verplicht de extra gemiste bijeenkomsten met de bijbehorende uren op een later tijdstip binnen de overeengekomen studieduur in te halen zodat alsnog aan de urennorm wordt voldaan. Wanneer u meer dan 3 theoretische klassikale bijeenkomsten mist zullen er kosten in rekening worden gebracht voor het inhalen van de extra theoretische klassikale bijeenkomsten.

2.4.2. Praktisch onderwijs klassikale praktijkbijeenkomsten
Gedurende de opleiding mag u maximaal 1 klassikale praktijkbijeenkomst missen. De uren van de gemiste bijeenkomst moeten worden ingehaald op een vervangende klassikale praktijkbijeenkomst. U bent verplicht om de gemiste klassikale praktijkbijeenkomst met de bijbehorende uren binnen de overeengekomen studieduur en voorafgaand aan het afsluitende praktijkexamen in te halen zodat aan de urennorm en de examenvoorwaarden wordt voldaan. NTI draagt zorg voor de organisatie van de vervangende klassikale praktijkbijeenkomst.

Wanneer u meer dan 1 klassikale praktijkbijeenkomst mist kan er niet meer worden gecompenseerd met een vervangende praktijkbijeenkomst en kan er niet worden deelgenomen aan het praktijkexamen. U bent dan verplicht de gemiste praktijkbijeenkomsten met de bijbehorende uren op een later tijdstip binnen de overeengekomen studieduur in te halen zodat alsnog aan de urennorm en examenvoorwaarden wordt voldaan. Wanneer u meer dan 1 klassikale praktijkbijeenkomst mist zullen er kosten in rekening worden gebracht voor het inhalen van de extra klassikale praktijkbijeenkomsten.

3. Volgordelijkheid van het onderwijs

Als aanvulling op artikel 6 geldt dat de modules van de basisopleiding Verpleegkundige in de voorgeschreven volgorde moeten worden afgerond. Dit betekent dat het onderwijsprogramma zo is vormgegeven dat u minimaal 1 keer per jaar in de gelegenheid wordt gesteld om de verplichte klassikale lessen bij te wonen. Wanneer dit niet lukt en u niet conform artikel 2.4 in staat bent geweest de gemiste klassikale lessen te compenseren zal deze in een volgende reeks klassikale lessen moeten worden gevolgd. Wanneer u meer dan 3 theoretische klassikale bijeenkomsten of meer dan 1 klassikale praktijkbijeenkomst mist zullen er kosten in rekening worden gebracht voor het inhalen van de extra klassikale bijeenkomsten.

[versie: juli 2020]