Inschrijfvoorwaarden HBO klassikaal (Associate degree, Bachelor)

Hieronder publiceren wij de inschrijfvoorwaarden voor de klassikale opleidingen van Hogeschool NTI.

Indien u een opleiding gaat volgen die eigendom is van Hogeschool NCOI, waarbij de onderwijsdiensten worden geleverd door NTI, zijn ook de inschrijfvoorwaarden van NTI van toepassing op uw inschrijving.

Voor de niet-klassikale HBO Bacheloropleidingen, Masteropleidingen, HBO Associate-opleidingen, HBO Bachelor Voltijd, HBO Programma’s, opleidingen van NTI MBO-College, NTI cursussen, vak- en/of beroepsopleidingen gelden andere voorwaarden. Deze treft u aan in de betreffende studiegids of op onze website www.nti.nl. Op de website vindt u altijd de meest actuele inschrijfvoorwaarden die te allen tijde gelden voor de door u gekozen opleiding.

NTI is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze inschrijfvoorwaarden zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO.

1. De studieovereenkomst

De studieovereenkomst komt tot stand tussen de consument die de opleiding afneemt (hierna te noemen ‘u’) en Hogeschool NTI, die de opleiding verzorgt (hierna te noemen ‘NTI’). De studieovereenkomst komt tot stand door uw aanvaarding van het aanbod van NTI (de inschrijving) en de bevestiging daarvan door NTI via de bevestigingse-mail. De studieovereenkomst omvat de opleiding waarvoor u zich inschrijft inclusief het lesmateriaal en de aan de opleiding verbonden lesdagen, tentamens en overige toetsing.

De studieovereenkomst geldt voor de totale studieduur van de opleiding. NTI gaat ervan uit dat u actief aan de opleiding deel zult nemen. NTI draagt zorg voor de planning en inroostering van de docenten voor lesdagen, tentamens en andere vormen van toetsing.

Met de Onderwijs- en examenregeling (OER) informeert NTI u over alle specifieke informatie over het onderwijs en de examinering van de opleiding waarvoor u de studieovereenkomst aangaat. De OER vindt u in de online leeromgeving.

2. Inschrijving en bedenktijd

Door een inschrijving voor een klassikale HBO Bacheloropleiding of een klassikale HBO Associate-opleiding van Hogeschool NTI gaat u een studieovereenkomst aan voor de duur van de opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie en in de inschrijfbevestiging en verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld. Indien er voor de opleiding specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie. De opleidingsinformatie, zoals de wijze van starten, het lesgeld, de examenkosten en het studieprogramma, vindt u op de website en/of in de betreffende studiegids van NTI. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra NTI uw inschrijving heeft ontvangen en NTI de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Bevestiging van de overeenkomst ontvangt u per e-mail.

Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben (herroepingsrecht). U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden. Makkelijker is het om gebruik te maken van het formulier voor ontbinding/herroeping. U kunt dit formulier opvragen bij de Klantenservice van NTI of downloaden via de link http://www.nti.nl/herroepingsrecht. Na verzending van de herroeping heeft u nog 14 dagen de tijd om het ontvangen studiemateriaal aangetekend te retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening; bewaart u het verzendbewijs zorgvuldig tot u van NTI een bericht van ontvangst van het lespakket heeft gekregen.

Na afloop van de bedenktijd (herroepingsrecht) geldt de volgende annuleringsregeling:

a. bij annulering tot twee maanden voor startdatum bent u 10 % van het overeengekomen les- en examengeld verschuldigd met een minimum van € 50,-;

b. bij annulering tussen twee maanden en één maand voor startdatum bent u 25% van het overeengekomen les- en examengeld verschuldigd met een minimum van € 50,-;

d. bij annulering korter dan één maand voor startdatum bent u 50% van het overeengekomen les- en examengeld verschuldigd met een minimum van € 50,-;

e. bij annulering minder dan twee weken voor startdatum bent u het volledige, overeengekomen les- en examengeld verschuldigd.

f.  na een definitieve doorgang van de klassikale opleiding is tevens bij annulering het volledige, overeengekomen les- en examengeld verschuldigd.

3. Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de HBO Bachelor- of HBO Associate -opleiding dient u in het bezit te zijn van een van de volgende diploma’s: HAVO-diploma, VWO-diploma of MBO-diploma (niveau 4). Zie voor eventuele aanvullende eisen de website. U dient uw vooropleiding aan te geven op het inschrijfformulier. Bovendien dient u een kopie van het behaalde diploma aan NTI te zenden via toelating@nti.nl. Beschikt u niet over een van de bovengenoemde diploma’s en bent u 21 jaar of ouder, dan bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan een toelatingstoets. Met een voldoende voor deze door NTI afgenomen toets bent u toelaatbaar tot een HBO Bachelor- of HBO Associate-opleiding bij Hogeschool NTI.

Om een opleiding bij NTI te kunnen volgen, wordt u geacht de Nederlandse taal minimaal op niveau B1 te beheersen.

Om de opleiding te kunnen doorlopen en online colleges (expertsessie/e-colleges) te kunnen volgen, dient u te beschikken over een computer met internettoegang.

4. Betalingsmogelijkheden en niet-tijdige betaling

Het actuele les- en examengeld en het eenmalige inschrijfgeld vindt u op de website van NTI. Het les- en examengeld en het eenmalige inschrijfgeld kunt u op verschillende manieren voldoen:

  • Automatische termijnbetaling per maand of per studiejaar. U dient op het inschrijfformulier uw IBAN/bankrekeningnummer te vermelden, waarna maandelijks of per studiejaar automatisch het les- en examengeld van uw rekening wordt afgeschreven. Het inschrijfgeld wordt met de eerste termijn afgeschreven.
  • Betaling via IDEAL per maand of per studiejaar.

NTI garandeert u dat uw lesgeld tijdens uw studie niet wordt gewijzigd. Het lesgeld is altijd exclusief examengeld, tenzij anders vermeld. Het examengeld wordt apart vermeld op de inschrijfbevestiging.

U bent in betalingsverzuim op het moment dat de vervaldatum van de factuur is verstreken. NTI zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid binnen tien werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als u na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald heeft, is NTI gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil zal NTI het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

Indien u niet aan de met u overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan NTI de toezending van nieuwe studiematerialen tijdelijk onderbreken tot de achterstand in betaling is ingelopen. Indien NTI een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen les- en examengeld van het lopende studiejaar, aangevuld met incasso- en bijkomende kosten, en wordt uw studie tijdelijk onderbroken.

U blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake les- en examengeld en overige kosten, ook indien u bij inschrijving heeft aangegeven dat uw werkgever de betaling van de studiekosten op zich heeft genomen. NTI is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van de studiematerialen indien uw studie door een vordering enige tijd heeft stilgestaan. Aanschaf van inmiddels geactualiseerd studiemateriaal komt voor uw rekening.

5. Studie- en serviceduur

De studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur zoals is vastgelegd bij uw inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de studieovereenkomst eindigt. De beoordelingstermijn van eventuel nog afgelegde toetsen dient binnen de studieduur te vallen.

NTI biedt u de mogelijkheid zonder extra kosten langer gebruik te maken van de studiebegeleiding en service van NTI.
U krijgt de mogelijkheid om uw vierjarige bacheloropleiding na betaling van alle termijnfacturen jaarlijks kosteloos te verlengen tot een maximale studietijd van zes jaar. Uw tweejarige Associate-opleiding kunt u, na betaling van alle termijnfacturen, jaarlijks kosteloos verlengen tot een maximale studietijd van vier jaar. In deze kosteloze verlenging vinden er geen klassikale lessen meer plaats.

De kosteloze verlenging van uw studieovereenkomst tot de genoemde maximale totale studieduur dient u zelf, tot uiterlijk veertien dagen voor de einddatum van uw studieovereenkomst, aan te vragen via de online leeromgeving van NTI. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de klantenservice van NTI.

Indien tijdens de verlenging van uw studieovereenkomst de inschrijving voor een (bepaalde versie van een) opleiding wordt gesloten, kan dit gevolgen hebben voor de periode van uw recht op begeleiding en toetsingsmogelijkheden. NTI zal u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Het opleidingsmanagement houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.

6. Uitvoering van het onderwijs

Inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst door NTI. Het kan voorkomen dat er sprake is van onder- of overinschrijving. Dit betekent dat er te weinig of juist teveel studenten zijn ingeschreven om op verantwoorde, didactische wijze klassikaal onderwijs te verzorgen. NTI kan u in dit geval aanbieden het onderwijs op een alternatieve locatie of via afstandsonderwijs te volgen.

Indien de klassikale opleiding van uw keuze niet van start gaat en u het door NTI aangeboden alternatief niet aanvaardt, heeft u het recht de studieovereenkomst kosteloos te ontbinden of later in te stromen. Ontbinding dient schriftelijk per mail plaats te vinden of aangetekend per post.

Bij ziekte en/of verhindering van een docent doet NTI er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal NTI studenten hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. Het college of de prakijkbijeenkomst zal dan opnieuw worden ingepland. Incidentele uitval van een docent of college geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgelden.

In enkele gevallen wordt deelname aan colleges verplicht gesteld. Het rooster geeft u hier meer informatie over.

7. Tussentijdse beëindiging

Bij NTI schrijft u zich in voor het volledige programma van de opleiding. Tussentijdse opzegging van de opleiding is te allen tijde mogelijk. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk via het meldingensysteem Smile plaats te vinden. Wanneer de opzegging per e-mail plaats vindt, wordt deze in het meldingensysteem Smile geplaatst en afgehandeld.

Behoudens de kosten voor eventueel (nog) niet geleverd lesmateriaal blijft bij tussentijdse opzegging het verschuldigde les- en examengeld over het lopende studiejaar verschuldigd c.q. wordt niet gerestitueerd, ongeacht of u al dan niet aan de lessen en examens heeft deelgenomen.

Bij tussentijdse opzegging bent u geen les- en examengeld verschuldigd over studiejaren die volgen op het lopende studiejaar. Een studiejaar is telkens een periode van twaalf maanden, te beginnen vanaf de startdatum van de opleiding zoals vastgelegd in de bevestiging van de overeenkomst.

Indien u de overeenkomst wilt opzeggen met ingang van het volgende studiejaar, dan dient u dit uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van het lopende studiejaar (van twaalf maanden) aan te geven. Dit biedt NTI de mogelijkheid haar planning hierop aan te passen. Indien de opzegging korter dan twee maanden voor aanvang van een komend studiejaar bij NTI is ingediend, dan wordt dat studiejaar als lopend studiejaar aangemerkt. Bij de vaststelling van de datum opzegging wordt de datum waarop de tussentijdse beëindiging is ingediend in het meldingensysteem aangemerkt. Indien u per e-mail opzegt, geldt de verzenddatum van de e-mail.

Indien u de opleiding tussentijds beëindigd, heeft u vanaf de datum van opzegging geen recht meer op studiebegeleiding en deelname aan colleges en tentamens. NTI adviseert u daarom bij tussentijdse opzegging twee maanden voor het eind van het lopende studiejaar als ingangsdatum te nemen. Dit biedt u de mogelijkheid om gedurende het lopende studiejaar nog aan het onderwijs en de tentamens deel te nemen.

De tussentijdse beëindiging is officieel zodra u van NTI een bevestiging heeft ontvangen. Les- en examengeld dat vooruitbetaald is over studiejaren die volgen op het lopende studiejaar, zal worden terugbetaald onder aftrek van eventueel toegekende kortingen.

Bij het overlijden van de student eindigt de overeenkomst onmiddellijk en vervalt de resterende betalingsverplichting.

8. Ruilen of overstappen

Ruilen van opleiding is uitsluitend mogelijk tot 3 maanden na de startdatum van de opleiding. Indien er sprake is van een betalingsachterstand is ruilen niet mogelijk. Ruilen van een klassikale opleiding, voltijd opleiding of opleidingen in het kader van vraagfinanciering naar een andere opleiding is tevens niet mogelijk. De totale hoogte van het les- en examengeld van de nieuwe opleiding dient minstens 75% van de oude opleiding te zijn. Het verzoek tot ruilen kan gestuurd worden naar de afdeling Klantenservice via het e-mail adres ruiling@nti.nl. Het lesmateriaal dient aangetekend aan het NTI retour gestuurd te worden. Het NTI behoudt zich het recht voor om beschadigd lesmateriaal in rekening te brengen. Zodra het lesmateriaal retour is ontvangen wordt de oude opleiding beëindigd en vervalt de betalingsverplichting voor deze opleiding. Het reeds betaalde lesgeld wordt overgezet naar de nieuwe opleiding. Vanaf het moment dat de inschrijving voor de nieuwe opleiding aan u bevestigd is, zijn de inschrijfvoorwaarden van de betreffende opleiding van toepassing.

Als ruilen niet meer mogelijk is, is het toegestaan éénmalig over te stappen naar een andere opleiding. Dit geldt niet voor klassikale opleidingen of voltijd opleidingen. De totale hoogte van het les- en examengeld van de nieuwe opleiding dient minstens 75% van de oude opleiding te zijn.
Voor de oude opleiding dient het lesgeld tot het startmoment van de nieuwe opleiding betaald te worden, de resterende termijnen van de oude opleiding worden gecrediteerd. Het reeds betaalde les- en examengeld kan niet meegenomen worden naar de nieuwe inschrijving. Vanaf het startmoment van de nieuwe opleiding gaat de nieuwe studieduur in en is het nieuwe lesgeld verschuldigd. Het moment van overstappen bepaalt of het verplicht is het lesmateriaal van het lopende studiejaar aangetekend aan het NTI te retourneren. Het NTI behoudt zich het recht voor om beschadigd lesmateriaal in rekening te brengen. Vanaf het moment dat de inschrijving voor de nieuwe opleiding aan u bevestigd is, zijn de inschrijfvoorwaarden van de betreffende opleiding van toepassing.

Overstappen van een klassikale opleiding of voltijd opleiding naar dezelfde opleiding in een andere variant of een geheel andere opleiding is mogelijk na afloop van het lopende studiejaar. U dient de wens tot overstappen minimaal twee maanden voor het verstrijken van het lopende studiejaar aan te geven. U kunt hierbij denken aan een overstap van klassikaal naar regulier.

Overstappen van een reguliere variant naar een klassikale variant binnen dezelfde opleiding is te allen tijde mogelijk.

9. Verzendkosten

De verzendkosten voor de toezending van het lesmateriaal zijn voor rekening van NTI. Alle postzendingen aan NTI en haar docenten dienen door u voldoende te worden gefrankeerd.

10. Lesmateriaal

Het lesmateriaal inclusief softwarepakketten van de opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal berusten bij NTI (voor zover van toepassing).

11. Exameninformatie

Aan uw opleiding zijn allerlei verplichte toetsen verbonden. Voor deze verplichte toetsen ontvangt u bij succesvolle afronding studiepunten. Deze verplichte toetsen kunnen ook voorwaardelijk zijn om bepaalde studiepunten voor andere modules te kunnen behalen. Voorbeelden van toetsen zijn tentamens en papers. Aanwezigheid bij praktijkbijeenkomsten is verplicht.

In de Onderwijs- en examenregeling (OER) vindt u alle informatie over de toetsing. De toetsen maken integraal deel uit van de opleiding.

Het examengeld verbonden aan deze toetsing maakt onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de opleiding. Op het rekeningoverzicht in de bevestigingsmail wordt het examengeld per studiejaar gespecificeerd. De hoogte van het examengeld hangt af van het aantal toetsen in de opleiding en de in de opleiding gehanteerde toetsvormen. Indien u zakt voor een toets, wordt het examengeld voor herkansing in rekening gebracht op het moment dat u zich voor de herkansing aanmeldt.

U bent zelf verantwoordelijk voor de aanmelding voor de toetsen. Het niet deelnemen aan de toetsing of tussentijdse opzegging van uw opleiding bij NTI resulteert niet in restitutie van het vooraf in rekening gebrachte examengeld. Indien u niet aan uw betalingsverplichting voldoet, kan NTI u het recht tot het maken van toetsen ontzeggen.

De examendata en -gelden voor interne tentamens worden door het examenbureau van NTI vastgesteld. Voor meer informatie over de regeling van de interne tentamens wordt verwezen naar de OER van NTI. De examendata en -gelden voor de externe tentamens worden door de betreffende exameninstantie vastgesteld.

Indien er sprake is van een calamiteit, zoals ziekte of overlijdensgevallen, die is opgetreden op of rondom de examendatum of praktijkdag, biedt NTI éénmaal per studiejaar een kosteloze nieuwe mogelijkheid aan. De kosteloze nieuwe mogelijkheid kan tot een week na de examendatum of praktijkbijeenkomst worden aangevraagd bij het mentoraat. Een door het KNMI officieel afgegeven weeralarm met de code ‘rood’ geeft recht op een kosteloze herkansing.

12. Klantenservice en mentorenteam

NTI doet er alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen tien dagen na ontvangst van het pakket bij de klantenservice. NTI zal alles in het werk stellen om de klacht zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Tevens heeft u via Mijn NTI de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens aan te passen. De verantwoordelijkheid voor het tijdig en correct aanpassen van uw persoonlijke gegevens berust te allen tijde bij u. NTI draagt geen verantwoordelijkheid voor consequenties voortvloeiend uit het niet tijdig aanpassen van persoonlijke gegevens

Vragen en onduidelijkheden
Heeft u een vraag, of iets waar u verheldering over wilt, dan kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met uw mentoren, of de klantenservice. Vermeld voor een snelle afhandeling altijd uw studentnummer en geef een zo helder mogelijke omschrijving van uw vraag of probleem.

Voor financiële vragen, en vragen over uw lespakket kunt u terecht bij de klantenservice. Voor alle overige vragen kunt u terecht bij uw mentoren.

U kunt binnen twee werkdagen een reactie verwachten van uw mentor of de klantenservice. Vragen die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door NTI per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten. Klachten worden afgehandeld conform de klachtenprocedure die gepubliceerd is op de website van NTI.

13. Klachtenprocedure

Tijdens uw studie kunnen er verschillende zaken zijn waar u contact over opneemt met het NTI. Voor alle situaties hebben wij een route die u kunt volgen om zo effectief mogelijk kenbaar te maken wat er speelt. Het NTI wil goed omgaan met reacties en klachten van klanten. Een klacht is voor ons een verbeterimpuls en draagt bij aan het succesvol maken van onze organisatie. Ook is een klacht van grote invloed op onze klanttevredenheid en de kwaliteit van ons aanbod. Om hier zo goed mogelijk mee om te gaan, werken wij met een meldingensysteem. Lees hieronder de verschillende routes die er zijn en hoe u gebruik maakt van dit systeem.

Complimenten
Wanneer u ergens zeer tevreden over bent, of wanneer u een bepaalde mentor of afdeling speciale aandacht wilt geven voor een positieve ervaring over uw studie, dan kunt u dat makkelijk en snel laten weten door een compliment te geven. Wij waarderen het heel erg als u dit doet. Complimenten worden intern gebruikt om positiviteit aan te moedigen en om situaties, handelingen en acties die positieve ervaringen opleveren te intensiveren.

Klachten
Bent u ergens ontevreden over, of is er iets waarvan u vindt dat daar een structurele oplossing voor moet komen? Dan kunt u een klacht indienen. Klachten worden op basis van de categorieën die u selecteert op het klachtenformulier, automatisch doorgeleid naar de juiste afdeling. Elke klacht wordt zorgvuldig inhoudelijk onderzocht. Zorg ervoor dat u de reglementen en voorwaarden goed heeft gelezen voor u een klacht indient. Geef een zo helder mogelijke omschrijving van uw klacht, dat zorgt voor een volledige afhandeling. De afhandeling van een klacht duurt maximaal twee weken, u ontvangt het besluit op uw klacht per e-mail.

Bezwaren
Mocht het gebeuren dat u niet tevreden bent over de afhandeling van een klacht die u via het klachtenformulier heeft ingediend, dan kunt u bezwaar maken tegen het genomen besluit. Een bezwaar dient altijd schriftelijk te worden onderbouwd. U kunt uw bezwaar per e-mail sturen naar bezwaren@nti.nl. De klachtencommissie behandelt dit bezwaar en geeft binnen vier weken een reactie.

Meer informatie over de klachtenprocedure van het NTI vind u op onze website en in de generieke OER.

14. Geschillen

Bij geschillen kan zowel u als NTI een bindend advies vragen bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). Voordat u een geschil aanhangig maakt, moet u eerst de volledige klachtenprocedure hebben doorlopen (zie artikel 13 van deze inschrijfvoorwaarden) en moet de afhandeling daarvan niet hebben geleid tot een bevredigende oplossing. U moet het geschil binnen drie maanden na afhandeling voorleggen aan De Geschillencommissie.

De Geschillencommissie vraagt voor de behandeling van een geschil een financiële bijdrage.

Als NTI aan u laat weten een geschil voor te leggen aan De Geschillencommissie, dan heeft u vijf weken de tijd om aan NTI te laten weten dat u daarmee al dan niet akkoord gaat. Indien u niet reageert, kan NTI het geschil voorleggen aan De Geschillencommissie of aan de rechter. Wanneer u niet akkoord gaat binnen de genoemde termijn, kan NTI het geschil alleen voorleggen aan de rechter.

15. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

Op de studieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover NTI toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van NTI beperkt tot vergoeding van de directe schade. De aansprakelijkheid voor letselschade, dood of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.

16. Algemene Verordening Gegevensbescherming

NTI maakt u er, in het kader van de toepasselijke wettelijke privacywetgeving, op attent dat de door u verstrekte gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, worden opgenomen in de (klanten)administratie. Deze administratie staat geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder het meldingsnummer m1329153. NTI zal uw gegevens alleen gebruiken ter uitvoering van de opleiding waarvoor u bent ingeschreven, kwaliteitsdoeleinden conform WHW en (indien u daar bij inschrijving expliciet mee akkoord bent gegaan), om u te blijven informeren over de opleidingen van NTI of daaraan gerelateerde informatie. Indien u bezwaar heeft tegen dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk of via e-mail aan NTI laten weten. NTI verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

17. Schorsing

Het Instellingsbestuur van NTI behoudt zich het recht voor studenten in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Dit geldt voor studenten die frauduleuze handelingen plegen of zich niet gedragen volgens de sociale norm en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als digitaal of in persona.

18. Wijziging voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de inschrijfvoorwaarden door NTI worden gewijzigd. NTI zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website van NTI.

[versie maart 2020]